Wednesday Thursday Friday Saturday   Monday Tuesday Wednesday Thursday
  06-09-17 07-09-17 08-09-17 09-09-17   11-09-17 12-09-17 13-09-17 14-09-17
Morning  APE102-1 DPS101-2   AAVC430-1          
09:00-12:00       EE104-1          
                   
                   
                   
                   
Night             FAER111-2    
18:00-21:00