Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Frederick στο πρόγραμμα ‘JudEx+: Προς μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας εναντίον παιδιών’

Το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στο πρόγραμμα JudEx+ από τον Οκτώβριο του 2016. Το JudEx+ είναι  ένα πρόγραμμα που επικεντρώνεται στην υποστήριξη μιας θετικής δικαστικής εμπειρίας για ανήλικα θύματα σεξουαλικής βίας και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Δικαιώματα, Ισότητα & Ιθαγένεια” (JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036), το οποίο υποστηρίζει διακρατικά προγράμματα που σκοπό έχουν να αναπτύξουν τις δυνατότητες των νομικών επαγγελματιών που εργάζονται σε συστήματα προστασίας παιδιού, καθώς και επαγγελματιών που αντιπροσωπεύουν παιδιά σε νομικές διαδικασίες. 

Το JudEx+ αποσκοπεί στη βελτίωση της εμπειρίας του παιδιού κατά την είσοδό του εντός του δικαστικού συστήματος, σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας εναντίον παιδιών, μέσω της βελτίωσης των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εκπροσώπηση παιδιών σε διάφορα στάδια των δικαστικών διαδικασιών. Με επικεφαλής τον Διεθνή Ανεξάρτητο Ανθρωπιστικό Οργανισμό “Hope For Children” UNCRC Policy Center, το JudEx+ υλοποιείται ταυτόχρονα και από 6 άλλους οργανισμούς σε 6 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρο),   Know & Can (Βουγαρία), CESIE (Ιταλία),  Folkuniversitetet (Σουηδία); Πανεπιστήμιο της Primorska (Σλοβενία), και Rinova (Ηνωμένο Βασίλειο).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος οι συνεργαζόμενοι φορείς έχουν εκδόσει αναφορά σε κάθε χώρα (country report) σχετικά με τις απόψεις των επαγγελματιών αναφορικά με την εμπειρία του παιδιού κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών και εγχειρίδιο εκπαίδευσης των επαγγελματιών με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας του παιδιού σε όλα τα στάδια των διαδικασιών.