Το Πανεπιστήμιο Frederick συντονιστής του Ευρωπαϊκού Έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικής κουλτούρας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

Το Τμήμα Διοίκησης και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Frederick εξασφάλισε χρηματοδότηση για τον συντονισμό και την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικής κουλτούρας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»  κάτω από το Πρόγραμμα Erasmus+. Το Έργο «Ανάπτυξη Επιχειρηματικής κουλτούρας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των φοιτητών/τριών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και των σπουδαστών/τριών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Η επιχειρηματικότητα είναι μία από τις 8 δεξιότητες-κλειδιά που αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς που κάθε Ευρωπαίος/α πρέπει να κατέχει για να μπορεί να ζει και να εργάζεται στην Ευρώπη. Ο σημαντικός ρόλος της εκπαίδευσης στην προώθηση περισσότερων επιχειρηματικών συμπεριφορών αναγνωρίζεται πλέον ευρέως. Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του Έργου θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να πετύχουν οποιαδήποτε σταδιοδρομία κι αν αποφασίσουν να ακολουθήσουν μετά την αποφοίτησή τους.

Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει τους ακόλουθους εταίρους: Πανεπιστήμιο Frederick – συντονιστής έργου (Κύπρος), FH Joanneum University of Applied Science (Αυστρία), Industry Disruptors Game Changers (Ελλάδα), Mediterranean Management Center (Κύπρος), Metropolia University of Applied Sciences (Φινλανδία), University of Nova Gorica (Σλοβενία), και Δήμητρα (Ελλάδα).

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία μεταξύ 6 και 7 Νοεμβρίου 2017.


Frederick University: Coordinator of the European Project “Development of an Entrepreneurial MindSet in Higher Education”

The Department of Business Accounting and Finance of Frederick University secured funding to coordinate and implement the 3-year Project “Development of an Entrepreneurial MindSet In Higher Education” under the Erasmus+ Program. “Development of an Entrepreneurial MindSet In Higher Education” aims to develop an entrepreneurial mind set for higher education students but also for VET students.  Entrepreneurship is one of the 8 Key Competences identified by the European reference framework that every European should have in order to live and work in Europe. The important role of education in promoting more entrepreneurial attitudes and behaviours is now widely recognized. The competences developed through the current project will help students to succeed in any route they decide to follow and therefore to succeed after their graduation.

The consortium of the Project includes the following partners: Frederick University – Project coordinator (Cyprus), FH Joanneum University of Applied Science (Austria), Industry Disruptors Game Changers (Greece), Mediterranean Management Center (Cyprus), Metropolia University of Applied Sciences (Finland), University of Nova Gorica (Slovenia), and Dimitra (Greece).

The Kick-off meeting of the Project, will take place at Frederick University in Nicosia, on 6 and 7 of November 2017.