Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής για πραγματοποίηση της απαιτούμενης 12μηνης εξάσκησης από το ΕΤΕΚ

Το ΕΤΕΚ ανακοίνωσε Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Έργο «Παροχή Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση της απαιτούμενης 12μηνης εξάσκησης στην αρχιτεκτονική ή πολιτική μηχανική, μετά την απόκτηση του προσόντος τους».

Στο Έργο μπορούν να ενταχθούν νέοι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη τους στο Έργο πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες καταγράφονται αναλυτικά στην ανακοίνωση και σε σχετικά με το Έργο έγγραφα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ. Στους Ασκούμενους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που θα ενταχθούν στο Έργο θα καταβάλλεται για την περίοδο εξάσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650), από το ΕΤΕΚ.

Σημειώνεται πως η υπό αναφορά αίτηση πρέπει να γίνεται από κοινού με κατάλληλη επιχείρηση ή οργανισμό η οποία θα φιλοξενήσει τον ασκούμενο.

Για σκοπούς διευκόλυνσης των ενδιαφερόμενων πτυχιούχων αλλά και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων οργανισμών θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ:

  • Κατάλογος επιχειρήσεων / οργανισμών οι οποίοι ενδιαφέρονται να φιλοξενήσουν ασκούμενο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό στα πλαίσια υλοποίηση του ΈΡΓΟΥ. 
  • Κατάλογος πτυχιούχων αρχιτεκτόνων ή πολιτικών μηχανικών οι οποίοι αναζητούν επιχείρηση ή οργανισμό για να υλοποιήσουν την εξάσκηση τους μέσω του ΕΡΓΟΥ.

Για το σκοπό αυτό οι πτυχιούχοι αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί οι οποίοι αναζητούν επιχείρηση ή οργανισμό για να υλοποιήσουν την εξάσκηση τους μέσω του ΕΡΓΟΥ καλούνται να μελετήσουν και συμπληρώσουν προσεκτικά την ηλεκτρονική δήλωση ενδιαφέροντος.