Το Πανεπιστήμιο Frederick καινοτομεί και πρωτοπορεί στα θέματα της Εκπαίδευσης του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης στη Μέση Ανατολή

Το Πανεπιστήμιο Frederick συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει στην προώθηση των θεμάτων της Εκπαίδευσης του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης, σε εθνικό επίπεδο, επεκτείνει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές του δραστηριότητες, στο συγκεκριμένο πεδίο, τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Developing a MSc Programme in Climate Change, Sustainable Agriculture and Food Security (CCSAFS), συντονιστής του οποίου είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη και καθοδήγηση στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα Πανεπιστήμια της Μέσης Ανατολής σχετικού με τις κλιματικές αλλαγές, την αειφόρο γεωργία και την ασφάλεια τροφίμων.

Στο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού Erasmus+, συμμετέχουν 9 Πανεπιστήμια από την Αίγυπτο και την Ιορδανία τα οποία υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Frederick, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου της Padova, αναπτύσσουν τα δικά τους Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, έτσι ώστε σε επίπεδο Ανώτατης Εκπαίδευσης να δημιουργήσουν προγράμματα τα οποία θα παρέχουν τα εφόδια και τις ικανότητες στους φοιτητές/τριες του να εργασθούν αποτελεσματικά στα συγκεκριμένα πεδία σε επίπεδο ερευνητικό, επιστημονικό και επαγγελματικό.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το οποίο έχει διάρκεια δύο χρόνια, 2017-2019, διεξήχθη στις 21-24 Φεβρουαρίου 2018, στην Ιορδανία, το 2ο Εθνικό εργαστήριο εκπαίδευσης και κατάρτισης του πανεπιστημιακού προσωπικού από τα 4 Πανεπιστήμια της Ιορδανίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν 20 πανεπιστημιακοί οι οποίοι εισήχθησαν στις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης διεπιστημονικών προγραμμάτων με επίκεντρο τα ζητήματα διαπραγμάτευσης του προγράμματος και με γνώμονα τη διάχυση των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Frederick, είχε την ευθύνη του συντονισμού, της καθοδήγησης και της εκπαίδευσης του προσωπικού των Ιορδανικών Πανεπιστημίων στα θέματα της ενσωμάτωσης των στόχων της αειφορίας, στα διάφορα μαθήματα του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος, η ανάπτυξη του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη, στη βάση συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, δεικτών επιτυχίας και δεικτών επάρκειας.

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Frederick λόγω της μεγάλης εμπειρίας και εμπειρογνωμοσύνης που έχει στα σχετικά θέματα σε επίπεδο Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχει την ευθύνη παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναθεώρησης των μαθημάτων που θα αναπτυχθούν, έτσι ώστε το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα να δομείται στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, αλλά και να πληροί τα επιστημονικά κριτήρια, που απαιτούνται για την αναγνώρισή του από τους αντίστοιχους εθνικούς φορείς πιστοποίησης και αναγνώρισης νέων προγραμμάτων σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

 

2.jpg20180222_154731.jpg20180223_141227_resized.jpg20180223_141240_resized.jpg