Το Πανεπιστήμιο Frederick συντονιστής προγράμματος για την ανάπτυξη επιχειρηματικής σκέψης των φοιτητών

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Πρώτη Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού μυαλού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία.

Μεταξύ 21 και 25 Οκτωβρίου 2019 τριάντα φοιτητές και φοιτήτριες, δέκα ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες και επτά Πανεπιστήμια και Επαγγελματικά Κέντρα έλαβαν μέρος στην Πρώτη Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού έργου “Development of an Entrepreneurial MindSet In Higher Education”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΙΔΕΠ και το Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ2.

Το έργο το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σκέψης των φοιτητών/τριών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και των σπουδαστών/τριών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης συντονίζεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick και βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο υλοποίησής του.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, οι φοιτητές και φοιτήτριες συμμετείχαν σε ομαδικά εργαστήρια και παρακολούθησαν μαθήματα από ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες από Κύπρο, Αυστρία και Ελλάδα σε θέματα που άπτονται καινοτόμων τεχνολογιών, σχεδιασμού, μάρκετινγκ, διαχείριση έργων, επιχειρηματικότητας  και άλλων συναφών θεμάτων.

H κοινοπραξία του Έργου περιλαμβάνει τους ακόλουθους επτά εταίρους: Πανεπιστήμιο Frederick (Συντονιστής), FH Joanneum University of Applied Science (Αυστρία), Industry Disruptors Game Changers (Ελλάδα), Εκπαιδευτικός Οργανισμός Δήμητρα (Ελλάδα), Mediterranean Management Center (Κύπρος), University of Nova Gorica (Σλοβενία), και Metropolia University of Applied Sciences (Φινλανδία).

Η δεύτερη Εκπαιδευτική Δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού έργου «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού μυαλού στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», που θα φιλοξενήσει τους ίδιους φοιτητές και φοιτήτριες θα γίνει στη Σλοβενία μεταξύ 9 και 13 Δεκεμβρίου 2019.

 

Frederick University: Coordinator of a project for the development of an entrepreneurial mindset in students

The First Learning Activity of the European project "Development of an Entrepreneurial MindSet in Higher Education" was held with great success at Frederick University in Nicosia.

On 21 to 25 of October 2019 thirty students and ten academics and professionals from five European countries and seven universities and training centres took part in the First Learning Activity of the European project “Development of an Entrepreneurial MindSet in Higher Education” which is funded by the Foundation for the Management of European Lifelong Learning Programmes and the Erasmus+ KA2 programme.

The projectwhich aims to develop an entrepreneurial mindset in students of Higher Education (ΗΕ) and Vocational Education and Training (VET) is coordinated by the Department of Business Administration of Frederick University and is in its second year of implementation.

During this week, the students participated in group workshops and attended classes offered by academics and professionals coming from Cyprus, Austria and Greece on topics related to innovative technologies, design, marketing, project management, entrepreneurship and other related issues.

The project consortium consists of the following seven partners: Frederick University (Coordinator), FH Joanneum University of Applied Science (Austria), Mediterranean Management Center (Cyprus), Metropolia University of Applied Sciences (Finland), Industry Disruptors Game Changers (Greece), Dimitra Educational Organization (Greece), and University of Nova Gorica (Slovenia).

The second educational activity of the European project «Development of an Entrepreneurial MindSet in Higher Education» that will host the same students will take place in Slovenia between 9 and 13 December 2019.