Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα που εμπίπτουν σε ένα μεγάλο φάσμα θεματικών περιοχών αλλά δε καλύπτονται από τους θεματικούς τομείς που καθορίζει η ΑνΑΔ. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και προσφέρονται από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Frederick και άλλους αξιόλογους συνεργάτες του Κέντρου και αξιοποιούν στον μέγιστο βαθμό την επιστημονική γνώση, την τεχνογνωσία και την συσσωρευμένη εμπειρία. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να έχουν αποδέκτες είτε συγκεκριμένους οργανισμούς είτε μεμονωμένα άτομα που επιθυμούν να αναπτυχθούν προσωπικά. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται επίσης σε πρόσωπα που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην αγορά εργασίας ή και σε άνεργα πρόσωπα ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στο απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας.

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick εστιάζει τις δραστηριότητές του στην παροχή προγραμμάτων κατάρτισης που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα: ενέργειας, μηχανολογίας και οργάνωσης παραγωγής, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, πολιτικής και περιβαλλοντικής μηχανικής, αειφόρου ανάπτυξης και περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και πολιτισμού, δημόσιας υγείας, κοινωνικών επιστημών και οικονομίας.