Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο FREDERICK ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό να ενδυναμώσει περαιτέρω τη σχέση του Πανεπιστημίου Frederick με τον επιχειρηματικό ιστό της χώρας, μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της προσφοράς μονοεπιχειρησιακών, πολυεπιχειρησιακών και άλλων προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης. Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων και καλύπτουν νέες ανάγκες, που προκύπτουν από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την αλλαγή της νομοθεσίας και τα νέα δεδομένα της οικονομίας και της αγοράς.

Το Κέντρο λειτουργεί παράλληλα και σε πλήρη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick, έχοντας ως στόχο την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας, τόσο του οργανισμού στην ολότητά του, αλλά και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που εργάζεται σε αυτό. Αξιοποιώντας το δίκτυο συνεργατών και τη διαθέσιμη πληροφόρηση που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια λειτουργίας του Πανεπιστημίου Frederick, το Κέντρο παρακολουθεί την αγορά εργασίας και το επιχειρηματικό περιβάλλον του τόπου και καθορίζει τις ουσιαστικές ανάγκες κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Επιπλέον, σκοπός του Κέντρου είναι η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, όπου και εξετάζεται και πιστοποιείται η ικανότητα ενός ατόμου σε συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή και συνθήκες προσομοίωσης. Η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων διενεργείται στη βάση σχετικών Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων που απορρέουν από ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, καθώς επίσης και από εθνικές νομοθεσίες.

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick διαθέτει πιστοποιημένους χώρους υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης και διενέργειας εξετάσεων. Ειδικότερα, οι εγκαταστάσεις του Κέντρου είναι πιστοποιημένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης από την ΑνΑΔ. Στους πιστοποιημένους χώρους περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός πλήρως εξοπλισμένων αιθουσών, καθώς και σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών που βρίσκονται τόσο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία, όσο και στη Λεμεσό. Οι πιστοποιημένοι χώροι του Κέντρου είναι διαθέσιμοι για χρήση και από άλλους πιστοποιημένους οργανισμούς και εκπαιδευτές που επιθυμούν να προσφέρουν τα δικά τους προγράμματα κατάρτισης.