Κύριοι στρατηγικοί συνεργαζόμενοι φορείς του Εκπαιδευτικού και Εξεταστικού Κέντρου Frederick είναι το Πανεπιστήμιο Frederick και το Frederick Institute of Technology.

Το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Κέντρο Frederick αποδίδει μεγάλη σημασία στα οφέλη που απορρέουν από την συνεργασία του με κρατικούς ή ημικρατικούς φορείς με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης. Οι συνεργασίες αυτές αποσκοπούν επιπλέον και στη διεύρυνση των δυνατοτήτων για αδειοδότηση ή/και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων από τις αρμόδιες αρχές με δικαίωμα εγγραφής σε επαγγελματικά  Μητρώα, μετά από την εφαρμογή αντίστοιχης εξεταστικής διαδικασίας.

Η διαρκής προσπάθεια για εξασφάλιση συνεργασιών δεν περιορίζεται μόνο σε κρατικούς ή ημικρατικούς οργανισμούς αλλά επεκτείνεται στην βιομηχανία της Κύπρου όσο του εξωτερικού. Η συνεργασία με φορείς της βιομηχανίας, αποσκοπεί αφενός στην συνεργατική διαμόρφωση προγραμμάτων κατάρτισης και αφετέρου στην αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης και των υποδομών που αυτοί διαθέτουν.