Υποτροφίες της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Frederick προσφέρει αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ - Master in Business Administration) σε άτομα με αποδεδειγμένα ακαδημαϊκά προσόντα και διοικητικές/ επιχειρηματικές προοπτικές.

Το Frederick MBA, ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σημερινές ανάγκες της οικονομίας και στόχο έχει τη δημιουργία στελεχών με ισχυρό υπόβαθρο στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα, είτε αυτό προσφέρεται μέσω του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας στην τάξη (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) είτε μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Frederick OnlineΜBΑ), παρέχει ευελιξία στους φοιτητές επιτρέποντας τους να επιλέγουν τον τρόπο μελέτης που ταιριάζει καλύτερα σ’ αυτούς, στην καριέρα τους και άλλες προσωπικές τους δεσμεύσεις.

Το Frederick MBA είναι αναγνωρισμένo διεθνώς, ως επίσης, από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ) στη Κύπρο και από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) στην Ελλάδα. Το Πρόγραμμα προσφέρεται στη Λευκωσία και Λεμεσό και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο ΜΒΑ καλούνται να υποβάλουν αίτηση γα το Πρόγραμμα Σπουδών και να διεκδικήσουν μία από τις υποτροφίες μέχρι τις 7 Αυγούστου2015.

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στην υποβολή αίτησης και στα κριτήρια εισδοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα: www.frederick.ac.cy η να επικοινωνήσουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (κ. Ισμήνη Χαραλάμπους)  η στα τηλέφωνα:

Λευκωσία: τηλ. 22394472 (ext. 107), Λεμεσός: τηλ. 25730975 (ext.106).

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Frederick OnlineΜBΑ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://dl.frederick.ac.cy

 

Scholarships offered by the School of Economic Sciences and Administration for the Academic Year 2015-16

The School of Economic Sciences and Administration of Frederick University offers a number of scholarships for the postgraduate program MBA (Master in Business Administration) to individuals with high academic qualifications and managerial/ business prospects.

The Frederick MBA, an innovative and inspirational MBA program, is designed to create successful managers and aspiring leaders who can develop solutions to emerging global economic and business challenges. The Program, whether offered through the traditional way of classroom teaching (on a full-time or part-time basis) or via distance learning (Frederick OnlineΜBΑ), offers a unique, exciting and truly interdisciplinary learning experience and provides students with real flexibility allowing them to choose a study format which best suits their personal and professional commitments.

The Frederick MBA is fully recognized internationally, as well, as by the “Cyprus Council for the Recognition of Higher Education Qualifications” (KY.S.A.T.S) in Cyprus and the “Hellenic National Academic Recognition and Information Center” (D.O.A.T.A.P, Hellenic NARIC) in Greece. The program is offered in both Nicosia and Limassol and the language of instruction is English.

The interested candidates who meet the admissions requirements for the Frederick MBA are invited to submit an application for the Program and apply for one of the scholarships no later than7th August 2015.

For more information regarding the application procedure and the admission requirements, applicants are encouraged to visit the website: www.frederick.ac.cy or send an e-mail to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Mrs Ismene Charalambous) or contact the telephone numbers: Nicosia: Tel: 22394472 (ext. 107), Limassol: Tel: 25730975 (ext.106).

Additional information for the Frederick OnlineΜBΑcan be found in http://dl.frederick.ac.cy