Course Information Package

Course Unit TitleTHEORY OF INTERNATIONAL AND INTERSTATE CONFLICTS AND CRISES
Course Unit CodeMIS101
Course Unit DetailsMA International Studies (Required Courses) -
Number of ECTS credits allocated8
Learning Outcomes of the course unitBy the end of the course, the students should be able to:
 1. Ορίζουν και να ερμηνεύουν βασικές έννοιες και αρχές που αφορούν στη θεωρία διεθνών κρίσεων και συγκρούσεων.
 2. Αναγνωρίζουν τους βασικούς δρώντες, τις δυναμικές και τα πρακτικής υφής ζητήματα που ενσωματώνονται στο σύγχρονο διεθνοπολιτικό περιβάλλον και στο σύστημα κρατών.
 3. Κατανοήσουν την διάρθρωση συγκεκριμένων θεσμών εμπέδωσης και προαγωγής του δικαίου σε διεθνές επίπεδο.
 4. Αντιληφθούν τα βασικά αίτια εκδήλωσης φαινομένων κρίσεων και συγκρούσεων με εστίαση στην πολιτισμική πτυχή που συνιστά ουσιώδες στοιχείο της δομής και της γένεσης κρίσεων.
 5. Γνωρίζουν συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης, όπου αναδεικνύονται επιτυχημένες ή αποτυχημένες πρακτικές πρόβλεψης, αποφυγής, διαχείρισης, ρύθμισης και επίλυσης διενέξεων και κρίσεων.
 6. Περιγράφουν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, πρακτικών και μέτρων που εφαρμόστηκαν σε επιλεγμένες περιπτωσιολογικές μελέτες.
 7. Αναλύουν φαινόμενα κρίσεων, διενέξεων και συγκρούσεων με βάση τις κυρίαρχες θεωρητικές σχολές των διεθνών σχέσεων.
 8. Διαθέτουν τις δεξιότητες προς ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων.
Mode of DeliveryFace-to-face
PrerequisitesNONECo-requisitesNONE
Recommended optional program componentsNONE
Course ContentsΘεωρία Διεθνών και Διακρατικών Διενέξεων και Κρίσεων. Βασικές Έννοιες και Ορισμοί. Διεθνείς, Διακρατικοί και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Διαχείρισης Κρίσεων.  Το διεθνές σύστημα κρατών στον 20ο και 21ο αιώνα (Βασικά Χαρακτηριστικά). Δρώντες, Δυναμικές, Ζητήματα, Προβλήματα, Προοπτικές στον 21ο αιώνα. Αίτια και αφορμές εκδήλωσης φαινομένων σύγκρουσης. Πολιτισμικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις διενέξεων και κρίσεων. Περιπτωσιολογικές Μελέτες Κρίσεων και Συγκρούσεων κατά την Ψυχροπολεμική εποχή. Αναφορά σε συγκρούσεις που βρίσκονται εν εξελίξει στην παρούσα χρονική συγκυρία.  Πρόβλεψη, Διαχείριση, Μετριασμός Κρίσεων (Αναφορά σε πολιτικές, διπλωματικές, στρατιωτικές, επικοινωνιακές κινήσεις και τακτικές). Κλιμάκωση και Αποκλιμάκωση Διενέξεων, Κρίσεων και Συγκρούσεων. Η κρίση και η σύγκρουση υπό το πρίσμα των αναλυτικών προσεγγίσεων του (Νέο)Ρεαλισμού, του (Νέο)Φιλελευθερισμού, του (Κοινωνικού) Κονστρουκτιβισμού.
Recommended and/or required reading:
Textbooks
 • Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Αναστασιάδου Μερσίλεια (2016) Διεθνής πολιτική (Θεωρία και Πράξη), Κύπρος, τη υστάτη ώρα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
 • Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος (2000) Η Ελληνοτουρκική Σύγκρουση από την Κύπρο ως τα Ίμια, τους S300 και το Ελσίνκι 1955-1999, Η οπτική του Τύπου, Εκδόσεις Ι.Σιδέρης
 • Καιρίδης Δημήτρης (2015) Εθνικισμός, Εθνοτικές Συγκρούσεις και Διεθνείς Σχέσεις, Θεωρία και Πράξη στα Βαλκάνια, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
 • Μαρούδα Μαρία – Ντανιέλλα (2015) Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο : Νόμοι και έθιμα πολέμου, Κατοχή, Αντιμετώπιση παραβιάσεων, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
References
 • Robert Heath (2004) Διαχείριση Κρίσεων. Αποτελεσματικές Τεχνικές για Επιχειρησιακή ετοιμότητα, Εκδόσεις Γκιούρδας
 • Παπαναστασόπουλος Νικόλαος (2015) Η διαχείριση κρίσεων στην ελληνική εξωτερική και αμυντική πολιτική. Η περίπτωση της κρίσης των Ιμίων, Εκδόσεις Ι.Σιδέρης
 • Φιλόλια Αργυρώ, Παπαγεωργίου Ηλίας, Στεφανάτος Στέλιος (2005) Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Ανθρώπινος Παράγοντας, Οικονομική Βιβλιοθήκη
 • Λυμπέρης Χρήστος (1997) Εθνική Στρατηγική και Χειρισμός Κρίσεων, Εκδόσεις Ποιότητα
 • Ήφαιστος Παναγιώτης, Πλατιάς Αθανάσιος (1992) Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Huntington Samuel P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon and Schuster 1997
 • Keohane Ohmae and Nye Joseph, Power and Interdependence, New York: Harper Collins, 1989
 • Keohane Robert O., International Institutions and State Power, Essays on International Relations Theory, Westview Press 1989
Planned learning activities and teaching methodsΗ διδασκαλία του μαθήματος συνίσταται από επιτόπιες διαλέξεις από τον/τους διδάσκοντες και ανά περίπτωση φιλοξενία επισκεπτών ομιλητών που ενδιατρίβουν ερευνητικά στο γνωστικό αντικείμενο ή έχουν εξειδικευμένη γνώση λόγω εμπειρικής πρακτικής και επαγγελματικής ενασχόλησης. Στη διδασκαλία χρησιμοποιούνται πέραν των βασικών διδακτικών εγχειριδίων και αναλυτικές σημειώσεις εν είδει προβολών. Σε συγκεκριμένα σεμινάρια ει δυνατό να γίνει χρήση πέραν των εποπτικών μέσων, ήτοι εικόνων και προβολής πολιτικών, νομικών, διπλωματικών εγγράφων και συμφωνιών  και σύντομης διάρκειας οπτικοακουστικού υλικού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.α.). Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου ενίοτε γίνονται αναφορές σε σχετικό υλικό δημοσιευμένο σε εγνωσμένου κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά και στις επίσημες ιστοσελίδες διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών θεσμών. Σε ότι αφορά σε γεγονότα που αφορούν στην τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα το μάθημα εμπλουτίζεται με έντυπες ή ηλεκτρονικές μορφές πληροφόρησης, που περιλαμβάνουν, αλλά δεν εξαντλούνται σε, επί παραδείγματι, μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, κέντρα παραγωγής πολιτικής, ιστοσελίδες μη κυβερνητικών και άλλων οργανισμών.
Assessment methods and criteria
Midterm assignment25%
Oral Assessment and Continuous Presence15%
Final Exam60%
Language of instructionGreek
Work placement(s)NO