Course Information Package

Course Unit TitleNEGOTIATIONS – MEDIATION AND DECISION MAKING
Course Unit CodeMIS202
Course Unit DetailsMA International Studies (Specialization Courses) -
Number of ECTS credits allocated10
Learning Outcomes of the course unitBy the end of the course, the students should be able to:
 1. Κατανοούν το εννιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε διεθνές, διακρατικό και εταιρικό επίπεδο.
 2. Εξοικειωθούν μέσω παραδειγματικών μελετών με εγχώριες κρίσεις και να αναπτύξουν εναλλακτικές προσεγγίσεις ως προς την επίλυση βίαιων ή ένοπλων συγκρούσεων.
 3. Δομήσουν και να σχεδιάσουν σε σεναριακού τύπου υποδείγματα κρίσεων, εφαρμογές των θεωρητικών σχημάτων διαπραγματευτικών τακτικών (υιοθέτηση σκληρής διαπραγμάτευσης, προσεγγίσεων επίλυσης προβλημάτων, θέσεων – αντιθέσεων – συμφερόντων, καταναγκασμού, βραχυπρόθεσμων συμφωνιών vs μακροπρόθεσμων σχέσεων).
 4. Κατανοούν τις διαφορετικές ή/και αντιθετικές αντιλήψεις, γνώμες, συμπεριφορές, κίνητρα, κανονιστικές αρχές, παραδόσεις, πολιτισμικές κατευθύνσεις, ιστορικές πτυχές, αξίες, συμφέροντα και στοχεύσεις που ενυπάρχουν στην διάδραση των μερών.
 5. Γνωρίζουν τα όρια και τις προϋποθέσεις της ευελιξίας στην σχέση κόστους – οφέλους σε σχέση με το διακύβευμα (Lose-lose situation, win-win situation).
 6. Εξηγούν σε τι συνίσταται η (κοινωνική) διαμεσολάβηση ως διαδικασία επίλυσης και διαχείρισης διενέξεων, κρίσεων και συγκρούσεων (χαρακτηριστικά, συμβολισμοί, δόμηση, οριοθέτηση διαδικασίας).
 7. Εξοικειωθούν με τις διαφορές εννοιών όπως διαπραγμάτευση, (δια)μεσολάβηση, διαιτησία κ.ά.
 8. Αναγνωρίζουν αίτια και πηγές σύγκρουσης μεταξύ: κρατών, εταιρειών, κοινωνικών ομάδων, ατόμων και τις διαστάσεις της σύγκρουσης που διατρέχουν τα διάφορα επίπεδα (γνώση μεγάλης εικόνας και δομικών αντιθέσεων).
 9. Αντιληφθούν την σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας, της ερμηνείας, της παρερμηνείας, της στρέβλωσης, της απόδοσης.
 10. Αντιληφθούν την καθοριστική σημασία του τρόπου, του χρόνου, των μέσων και της δυναμικής, στοιχεία κατά την διάρκεια των οποίων τίθενται, προβάλλονται, αναδεικνύονται και διεθνοποιούνται ζητήματα συγκρούσεων, διενέξεων και κρίσεων.
 11. Αναπτύξουν διαλεκτικά συμπεριφορές και δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, διαχείρισης συναισθημάτων και λήψης αποφάσεων συνδυάζοντας το ακαδημαϊκό, επαγγελματικό και εμπειρικό υπόβαθρο στο εκπαιδευτικό περιβάλλον (εκμάθηση θεωρίας, εφαρμογή – εφαρμοσμένες πρακτικές, ανάπτυξη και εμβάθυνση στην κατανόηση της θεωρίας).
 12. Προετοιμαστούν για να διαχειριστούν κατά τρόπο εποικοδομητικό και πολυπρισματικό διενέξεις, κρίσεις και συγκρούσεις (ψυχολογία, δίκαιο, κοινωνιολογία, πολιτισμικές σπουδές, στρατηγική).
Mode of DeliveryFace-to-face
PrerequisitesNONECo-requisitesNONE
Recommended optional program componentsNONE
Course ContentsΕννιολογικός Προσδιορισμός και θεωρητικό πλαίσιο διαπραγματεύσεων, διαμεσολάβησης και διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε διεθνές, διακρατικό και εταιρικό επίπεδο. Σχήματα, Τακτικές και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης. Πολιτισμικοί, Ιστορικοί, Οικονομικοί, Πολιτικοί, Επικοινωνιακοί Παράγοντες και Αίτια Εκδήλωσης Κρίσεων. Όρια και Προϋποθέσεις Διαπραγμάτευσης. Αποτροπή, Συμβολισμοί, Παρουσία, Άμυνα, Αντίποινα, Τακτικοί Ελιγμοί, Υποχωρήσεις, Συμβιβασμός, Πηγές και Επίπεδα Σύγκρουσης. Ο ρόλος και η σημασίας της επικοινωνίας. Παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας στην διαπραγμάτευση και στην λήψη αποφάσεων: Χρόνος, Τρόπος, Μέσα, Ισχύς, Συμμαχίες, Τακτικές. Από την Θεωρία στην Πράξη – Από την Εμπειρία στην Ανάπτυξη της Θεωρίας. Περιπτωσιολογικές Μελέτες – Ασκήσεις εν είδει σεναρίων.
Recommended and/or required reading:
Textbooks
 • Χειλά Ειρήνη (2012) Οι Διεθνείς Κρίσεις στον 21ο αιώνα. Ζητήματα Θεωρίας και Διαχείρισης. Αθήνα: Ποιότητα
 • Χειλά Ειρήνη (1999) Ο ρόλος της μεσολάβησης στο χειρισμό κρίσεων: Ο ΟΗΕ στην εποχή της μοναδικής υπερδύναμης, Σιδέρης
 • Ραυτόπουλος Ευάγγελος (2014) Διεθνείς Διαπραγματεύσεις: Θεωρία και Τεχνική Οικοδόμησης Διεθνούς Κοινού Συμφέροντος. Νομική Βιβλιοθήκη
References
 • Χειλά Ειρήνη (2006) Διεθνής Κοινωνία. Διαχρονικές και σύγχρονες αντιλήψεις. Η συμβολή του Παναγή Παπαληγούρα. Αθήνα: Ηρόδοτος
 • Ραυτόπουλος Ευάγγελος (2014) Διαδρομή Θεωρία και Γλώσσα του Διεθνούς Δικαίου – «Αντικειμενισμός» ή Διεθνές Κοινό Συμφέρον; Νομική Βιβλιοθήκη, 2014
Planned learning activities and teaching methodsΗ διδασκαλία του μαθήματος συνίσταται από επιτόπιες διαλέξεις από τον/τους διδάσκοντες και ανά περίπτωση φιλοξενία επισκεπτών ομιλητών που ενδιατρίβουν ερευνητικά στο γνωστικό αντικείμενο ή έχουν εξειδικευμένη γνώση λόγω εμπειρικής πρακτικής και επαγγελματικής ενασχόλησης. Στη διδασκαλία χρησιμοποιούνται πέραν των βασικών διδακτικών εγχειριδίων και αναλυτικές σημειώσεις εν είδει προβολών. Σε συγκεκριμένα σεμινάρια ει δυνατό να γίνει χρήση πέραν των εποπτικών μέσων, ήτοι εικόνων και προβολής πολιτικών, νομικών, διπλωματικών εγγράφων και συμφωνιών  και σύντομης διάρκειας οπτικοακουστικού υλικού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.α.). Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου ενίοτε γίνονται αναφορές σε σχετικό υλικό δημοσιευμένο σε εγνωσμένου κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά και στις επίσημες ιστοσελίδες διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών θεσμών. Σε ότι αφορά σε γεγονότα που αφορούν στην τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα το μάθημα εμπλουτίζεται με έντυπες ή ηλεκτρονικές μορφές πληροφόρησης, που περιλαμβάνουν, αλλά δεν εξαντλούνται σε, επί παραδείγματι, μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, κέντρα παραγωγής πολιτικής, ιστοσελίδες μη κυβερνητικών και άλλων οργανισμών.
Assessment methods and criteria
Midterm assignment25%
Oral Assessment and Continuous Presence15%
Final Exam60%
Language of instructionGreek
Work placement(s)NO