Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τύπος Φοίτησης< Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική


ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Διοίκηση προσφέρει δύο κατευθύνσεις:

 • Κλινική Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες, Παιδιά και Εφήβους
 • Κοινοτική Ανάπτυξη και Κοινωνική Διοίκηση

Είναι το πρώτο αναγνωρισμένο ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Κοινωνική Εργασία σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην Κύπρο. Σκοπεύει στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με την εξειδικευμένη κατάρτιση αποφοίτων και επαγγελματιών στον τομέα της Κοινωνικής Εργασίας και των κοινωνικών επιστημών γενικότερα.

Με την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που προσφέρει στους αποφοίτους του, παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς και φορείς του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα να συμπεριλάβουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους εξειδικευμένα στελέχη για ενίσχυση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του παραγόμενου έργου. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι επίσης να προσφέρει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εξελίξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και να εντρυφήσουν στην εφαρμογή τους μέσω της προβλεπόμενης υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, έτσι ώστε να προωθήσουν την επαγγελματική, επιστημονική και ερευνητική πτυχή σε θέματα κλινικών εφαρμογών στην Κοινωνική Εργασία, προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής πρόνοιας, φροντίδας, δικτύωσης και συνεργασιών.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Frederick, με τις εγκαταστάσεις και τις ειδικές μονάδες που διαθέτει, είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διεξαγωγή μαθημάτων που απαιτούν τη χρήση ειδικών εργαστηριακών μονάδων. Σε μερικά από τα μαθήματα εξειδίκευσης χρησιμοποιούνται βιωματικές μέθοδοι διδασκαλίας σε αίθουσες ειδικά σχεδιασμένες για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, δύο αίθουσες τηλεδιασκέψεων και με δυνατότητα μονόδρομης επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων και συναντήσεων ομάδων, τις οποίες οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν και να αναλύουν. Για τις ανάγκες συγκεκριμένων μαθημάτων οι συναντήσεις γίνονται στις αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου προσφέροντας τις πιο σύγχρονες εκδόσεις λογισμικών για ερευνητικούς σκοπούς.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος έχουν στη διάθεσή τους τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου η οποία διαθέτει μεγάλο αριθμό βιβλίων και καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα των προτεινόμενων μαθημάτων. Ακόμη η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά, καθώς και άλλο ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό που είναι αναγκαία για την υποστήριξη της μεταπτυχιακής έρευνας.

Τέλος, το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας μέσα από τη δεκάχρονη λειτουργία του έχει αναπτύξει και διατηρεί πολύχρονη συνεργασία με πολλούς φορείς, οργανώσεις και κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα σε παγκύπρια βάση, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/φοιτητριών του.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • Εφαρμόζουν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τις γνώσεις σχετικά με το περιεχόμενο της κλινικής κοινωνικής εργασίας με οικογένειες, παιδιά και εφήβους και της κοινοτικής ανάπτυξης και διοίκησης.
 • Χρησιμοποιούν και να χειριστούν τις απαραίτητες δεξιότητες και τεχνικές παρέμβασης με άτομα, οικογένειες και ομάδες.
 • Χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες διαχείρισης και ανάλυσης πληροφοριών και διεξαγωγής έρευνας.
 • Σκέφτονται κριτικά και να δύνανται να προχωρούν σε ανάλυση – αξιολόγηση των σύγχρονων αναγκών – προβλημάτων του τομέα κοινωνικής πρόνοιας και άλλων προγραμμάτων που αφορούν ευάλωτες ομάδες.
 • Επεξεργάζονται σχέδια δράσης και να διαχειρίζονται την υλοποίησή τους στην αντιμετώπιση διαπιστωμένων αναγκών – προβλημάτων.
 • Χρησιμοποιούν πρακτικές παρέμβασης και τους τρόπους εφαρμογής τους στην κλινική κατεύθυνση ή στην κατεύθυνση της κοινοτικής ανάπτυξης.
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες παρεμβάσεις και των δύο κατευθύνσεων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • Χρησιμοποιούν εξειδικευμένη εμπειρία που προσφέρεται από την πρακτική άσκηση και την εμπλοκή τους στη διεξαγωγή έρευνας.
 • Αξιολογούν τα οφέλη της συμμετοχικής δράσης και την εργασία σε διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών.
 • Εντοπίζουν τη σημασία της εμπλοκής του στενού και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος στη δημιουργία, αλλά και την αντιμετώπιση του προβλήματος.
 • Αξιολογούν τη σημασία δικτύων συνεργασίας με φορείς και προγράμματα από άλλες χώρες.
 • Χρησιμοποιούν την τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές με τρόπο που να συνάδει με τις ανάγκες του τόπου και του χώρου εργασίας.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας αποσκοπεί να συμβάλει ενεργά στην κατεύθυνση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξειδίκευσης, προσφέροντας τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα άτομα να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις και να αναπτύξουν υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε μια σειρά από φορείς και οργανισμούς, όπως είναι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σε προγράμματα και υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε διάφορα Ιδρύματα και φορείς του κρατικού, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε διάφορες κοινωνικές ομάδες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Συγχρόνως καθίστανται ικανοί να διεκδικήσουν διοικητική θέση με προοπτικές ανέλιξης. Επίσης, μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο της Κοινωνικής Εργασίας και των Κοινωνικών Επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, η κατεύθυνση της Κλινικής Κοινωνικής Εργασίας με Οικογένειες, Παιδιά και Εφήβους απευθύνεται σε πτυχιούχους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, ενώ η κατεύθυνση της Κοινοτικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Διοίκησης απευθύνεται σε πτυχιούχους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Διοίκησης και γενικά Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Σε λίγες περιπτώσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων (π.χ. άτομα με αξιόλογη εμπειρία και σημαντικό έργο στον τομέα της Συμβουλευτικής, κ.ά.).

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο