Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Τύπος Φοίτησης Πλήρης ή Μερική
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική


ΣΚΟΠΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο Κοινοτική Φροντίδα Υγείας με τις δύο κατευθύνσεις:

Α. Γενική - Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας
Β. Πρόληψη και Φροντίδα Τραυμάτων

Σκοπό έχει την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να προσφέρουν βέλτιστη φροντίδα υγείας για πρόληψη, διατήρηση και προαγωγή της υγείας, καθώς και για αποκατάσταση της νόσου σε άτομα, οικογένειες, ειδικές ομάδες πληθυσμού και στην κοινότητα.

Ειδικότερα:
Στην κατεύθυνση της Γενικής- Οικογενειακής Φροντίδας Υγείας το πρόγραμμα σκοπό έχει να αποκτήσουν οι φοιτητές προηγμένες γνώσεις και δεξιότητες για ολοκληρωμένη προληπτική και θεραπευτική φροντίδα υγείας στην οικογένεια και σε άτομα όλων των ηλικιών.

Στην κατεύθυνση της Πρόληψης και Φροντίδας Τραυμάτων το πρόγραμμα σκοπό έχει να αποκτήσουν οι φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στην πρόληψη και φροντίδα τραυμάτων, εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους που συμβάλλουν στην αποφυγή ή την επούλωσή τους αντίστοιχα.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διδασκαλία των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick στη Λευκωσία, σε αίθουσες και εργαστήρια εξοπλισμένα με σύγχρονα εποπτικά μέσα, καθώς και εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό. Το κλινικό εργαστήριο διεξάγεται σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή στο νοσοκομείο. Το υλικό μάθησης διανέμεται στους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από το χώρο των Επιστημών Υγείας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όπως των τμημάτων:

 • Νοσηλευτικής
 • Ιατρικής
 • Φαρμακευτικής
 • Ψυχολογίας
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Δημόσιας Υγιεινής
 • Επισκεπτών Υγείας
 • Φυσικοθεραπείας
 • Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
 • και άλλων συναφών Τμημάτων.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται:

 • να αυξήσουν τις γνώσεις για τις βασικές έννοιες της υγείας και ασθένειας της κοινότητας,
 • να εφαρμόζουν τη θεωρία στην ανάπτυξη, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων Κοινοτικής Φροντίδας Υγείας,
 • να αναπτύσσουν προγράμματα και αλλαγές σε πολλαπλά επίπεδα στην κοινότητα,
 • να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν στρατηγικές για την προαγωγή της Κοινοτικής Υγείας,
 • να σχεδιάζουν και εφαρμόζουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας,
 • να αξιολογούν τις ατομικές, οικογενειακές και κοινοτικές ανάγκες υγείας,
 • να παρέχουν ολοκληρωμένη προληπτική και εξειδικευμένη θεραπευτική φροντίδα των τραυμάτων.

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και αλλαγές στο χώρο της υγείας. Η αναμενόμενη οργάνωση του Γενικού Εθνικού Συστήματος Υγείας θα οδηγήσει στην ανάπτυξη της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Η προετοιμασία ειδικευμένων επαγγελματιών υγείας για να προσφέρουν προληπτικές και θεραπευτικές φροντίδες στην κοινότητα θα συμβάλλει στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως επαγγελματίες υγείας κοινότητας σε όλο το φάσμα των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ως τέτοιες νοούνται αγροτικά ιατρεία, κέντρα υγείας, ιδιωτικές και δημόσιες δομές νοσηλείας στο σπίτι και δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Επίσης οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε αυτόνομα ιατρεία – νοσηλευτήρια σε μεγάλες επιχειρησιακές μονάδες, όπως εργοστάσια ή και σε σχολεία. Ειδικότερα όσοι εξειδικευθούν στο τραύμα, σε σχέση με το βασικό τους πτυχίο, μπορεί να στελεχώσουν νοσοκομεία δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου επιπέδου σε χειρουργικά τμήματα, τμήματα πλαστικής χειρουργικής, μονάδες εγκαυμάτων, ΤΕΠ. Επίσης σε συνδυασμό με την κλινική τους εμπειρία μπορεί να εργαστούν σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας ή σε φαρμακευτικές εταιρείες ως ειδικοί στο τραύμα και τις στομίες (wound specialist, tissue viability nurse, stoma therapist) και ως ειδικοί στα αντίστοιχα προϊόντα βιοτεχνολογίας.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο