MA in International Studies

Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Διεθνείς Σπουδές
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα, προσφέρεται σε συνεργασία από το Πανεπιστήμιο Frederick και το Πάντειον Πανεπιστήμιο Ελλάδος
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνικά


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Π.Μ.Σ. στις «Διεθνείς Σχέσεις» είναι να παράσχει σε στελέχη του κρατικού, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στους Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Πολιτικής Άμυνας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής, στους υπαλλήλους των Υπουργείων Εξωτερικών, Άμυνας, Εσωτερικών και των λοιπών Υπουργείων, Ημικρατικών Οργανισμών, Αυτόνομων Κρατικών Οργανισμών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου της Ελληνικής και Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και σε άτομα που στοχεύουν στο να σταδιοδρομήσουν σε διεθνείς οργανισμούς και σε κυβερνητικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρηματικούς ομίλους και επιχειρήσεις του χώρου της ενέργειας, τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες (κρίσης, ανάλυσης και σύνθεσης) προκειμένου να χειριστούν ζητήματα εθνικής και διεθνούς ασφάλειας, κρίσιμα στην καθημερινή ζωή για τα ίδια τα άτομα, τα κράτη, τις επιχειρήσεις, τους διεθνείς θεσμούς, την αποτελεσματική λειτουργία του κρατικού, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των στελεχών του εν γένει.

Ειδικότερα, στην ειδίκευση Διαχείριση Κρίσεων και Επίλυση Διενέξεων το πρόγραμμα στοχεύει στο να προσφέρει στους φοιτητές το γνωσεολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο της προσέγγισης διενέξεων, συγκρούσεων, αντιπαραθέσεων, εμπόλεμων καταστάσεων από κράτη και τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην κρίση σε μια ευρεία οπτική, εξετάζοντας τις δυναμικές, τις προοπτικές και τα πρακτικά προβλήματα που αναφέρονται στο διευρυμένο πλέγμα των σύγχρονων διεθνών, διακρατικών, ενδοκρατικών, εθνοτικών και διακοινοτικών κρίσεων.

Μέσω περιπτωσιολογικών αναφορών έμφαση δίδεται σε ζητήματα, μηχανισμούς, πρακτικές πρόβλεψης, αποφυγής, διαχείρισης, ρύθμισης και επίλυσης διενέξεων και κρίσεων, ενώ παράλληλα επιχειρείται η κατανόηση των διενέξεων και κρίσεων με αναφορά στις διεθνείς και κοινωνικοπολιτικές διεργασίες, στους θεσμούς εμπέδωσης και προαγωγής του δικαίου σε διεθνές επίπεδο και στις δομικές πολιτισμικές διαφορές που συνιστούν αιτίες εκδήλωσης φαινομένων κρίσης και σύγκρουσης.

Στο γνωστικό αντικείμενο αναπτύσσονται θεωρητικά σχήματα, υποθέσεις και θέσεις που απορρέουν από αυτά, όπως επί παραδείγματι της ασφάλειας και της ειρηνικής συνεργασίας με γνώμονα τις κυρίαρχες σύγχρονες αναλυτικές προσεγγίσεις της διεθνούς πολιτικής και της θεωρίας διεθνών σχέσεων.

Στην ειδίκευση Στρατηγική το πρόγραμμα στοχεύει στο να παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της έννοιας, του όρου και της φύσης της στρατηγικής και της εξέλιξης των στρατηγικών σπουδών από την αρχαιότητα μέχρι και την σημερινή περίοδο, ενσωματώνοντας κλασσικά υποδείγματα ανάπτυξης στρατηγικής, τους στόχους, τα μέσα, τις τακτικές και τα αποτελέσματα, αλλά και σύγχρονα ζητήματα ασφάλειας και θέματα επικαιρότητας, όπως η μεταβαλλόμενη φύση του διεθνούς συστήματος, η ανάδυση μη κρατικών δρώντων, οι νέες μορφές πολέμου, ητρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, η ασφάλεια του διαδικτύου, η διάδοση των πυρηνικών όπλων, οι υπηρεσίες πληροφοριών κ.ά.  

Εξετάζονται ιστορικά δεδομένα, τα οποία επηρέασαν την ανάπτυξη των στρατηγικών σπουδών ως ακαδημαϊκής πειθαρχίας και μελετώνται αναλυτικά μέσω περιπτωσιολογικών προσεγγίσεων, ιδιαιτέρως κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αλλά και στην σύγχρονη μεταψυχροπολεμική εποχή, η σύνδεση της στρατηγικής με τις πολιτικές πρακτικές και την ανάληψη δράσης στο ευμετάβλητο διεθνές σύστημα, με εστίαση στις εκάστοτε Μεγάλες Δυνάμεις.

Το περιεχόμενο της ειδίκευσης αναφέρεται επίσης στον σχεδιασμό της υψηλής στρατηγικής, στις δυναμικές αποτροπής, στην χρήση βίας, στην σύγχρονη στρατιωτική στρατηγική και στους τρόπους οργάνωσης και μεθόδευσής της, στην διαχείριση των εσφαλμένων υπολογισμών και εκτιμήσεων του αντιπάλου, με εστίαση τους κορυφαίους διαμορφωτές της στρατηγικής.

Στην ειδίκευση Ενεργειακή Ασφάλεια και Διεθνής Πολιτική Οικονομία το πρόγραμμα στοχεύει στο να εμβαθύνει στα θεωρητικά σχήματα και ιστορικό πλαίσιο της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας, στοχεύοντας στην κατανόηση της και την διασύνδεσή της με την ενέργεια και την ενεργειακή ασφάλεια με έμφαση στα πολιτικοοικονομικά δεδομένα του 20ου (εθνικό κράτος) και 21ου αιώνα (σημερινή παγκοσμιοποιημένη διάρθρωση του κόσμου).

Εξετάζονται μέσω παραδειγματικών μελετών, διαφορετικών πηγών και σχημάτων, αλλά και κριτικών αναλύσεων ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και ο ουσιαστικός ρόλος και η σημασία της ενέργειας στην διαμόρφωση του ευρύτερου πλαισίου διεθνούς πολιτικής οικονομίας, η αλληλεπίδραση οικονομίας με την πολιτική, η αλληλεξάρτηση τόσο διεθνών, εγχώριων και τοπικών γεγονότων, όσο και μεταβολών στην προσφορά, παροχή και ζήτηση ενέργειας σε σχέση με τις επιπτώσεις της στα κράτη, στην γεωστρατηγική σημασία τους και στον οικονομικό αντίκτυπο στην κοινωνία, στον καταναλωτή, στα άτομα, στο πλαίσιο της καθημερινότητάς τους.

Οι θεωρητικές και αναλυτικές προσεγγίσεις παρέχουν στον φοιτητή την εξοικείωση με το περιβάλλον αναφοράς, τις πρωτογενείς πηγές δεδομένων σε σχέση με την παγκόσμια παροχή ενέργειας, όπως επίσης και την χρήση των δεδομένων στο πλαίσιο της έρευνάς του.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Tο Πρόγραμμα παρέχει εκπαίδευση και εξειδίκευση σε νέους επιστήμονες οι οποίοι θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να:

  • Εξοικειωθούν με τα βασικά θεωρητικά σχήματα των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής οικονομίας και να ερμηνεύουν σύμφωνα με τις κυρίαρχες προσεγγίσεις προγενέστερα και σύγχρονα παγκόσμιας σημασίας φαινόμενα.
  • Αναπτύσσουν κριτική σκέψη και αναλυτική ικανότητα ως προς τον ρόλο, την σημασία και την αλληλεπίδραση και διασύνδεση κρατικών δρώντων, μακροοικονομικών μεγεθών, χάραξης στρατηγικής και πρόληψης, αποφυγής, διαχείρισης διενέξεων.
  • Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν την λειτουργία της πολιτικής ηγεσίας και της εξωτερικής πολιτικής, των ομάδων λήψεως αποφάσεων, της ελίτ και των ΜΜΕ στον σχεδιασμό και την διαχείριση κρίσεων.
  • Προβάλλουν και να αντιπαραβάλλουν διαφορετικές οπτικές στην θεμελίωση του επιχειρήματος/ επιχειρημάτων/ βασικών ερευνητικών ερωτημάτων, υιοθετώντας και προσδιορίζοντας συγκεκριμένη και σαφώς προσδιορισμένη μεθοδολογία και μέθοδο.
  • Δημοσιεύουν επιστημονικά κείμενα ακαδημαϊκών προδιαγραφών, τα οποία υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες και διατάξεις.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

  • Αυξήσουν τις γνώσεις και ικανότητες για τις βασικές έννοιες, θεωρητικές σχολές, αναλυτικές προσεγγίσεις που αφορούν στο ευρύτατο πλέγμα των διεθνών σπουδών ως ακαδημαϊκής πειθαρχίας.
  • Εφαρμόζουν τη θεωρία σε σύγχρονα δεδομένα και εκδηλώσεις φαινομένων της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής.
  • Σχεδιάζουν προγράμματα και εισηγούνται τροποποιητικές παρεμβάσεις σε υφιστάμενες δομές παραγωγής εφαρμοσμένης πολιτικής.
  • Κατανοούν και να αξιολογούν την ουσία και το περιεχόμενο των συντελεστών ισχύος στο πλαίσιο της στρατηγικής, τις σχέσεις συγκεκριμένων κρατών με άλλους δρώντες και παράγοντες του διεθνούς συστήματος.
  • Εντοπίζουν σε τι συνίσταται η επιστημονική δραστηριότητα στο επιστημονικό ωπεδίο, να μελετούν και να αξιολογούν κριτικά ερευνητικά αποτελέσματα, συμπεράσματα και μεθόδους.

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο