Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική


ΣΚΟΠΟΣ

Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη επαγγελματιών που να είναι ικανοί να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, προωθώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα για την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στρατηγικών ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και διάδοσης της αειφόρου ανάπτυξης.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι σε θέση να υποστηρίξει τη διεξαγωγή των μαθημάτων του Προγράμματος, είτε με τις υποδομές που διαθέτει το ίδιο, είτε μέσα από τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει με φορείς από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αξιοποιεί υποδομές του Πανεπιστημίου, όπως το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, το Εργαστήριο της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.ά. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα έχει αναπτύξει συνεργασίες και υποστηρίζεται από τους ακόλουθους φορείς και οργανισμούς:

 • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης).
 • Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Δασών - Φυτώριο και Πάρκο Αθαλάσσας, Βοτανικούς Κήπους, Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών).
 • Μουσείο Νερού.
 • Μουσείο Θάλασσας.
 • Μη-κυβερνητικό Οργανισμό “Ακτή”.
 • Περιβαλλοντικό Οργανισμό Green-Dot.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Με την υλοποίηση του Προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να:

 • γνωρίσουν το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη,
 • γνωρίσουν και κατανοήσουν τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,
 • αναπτύσσουν παρεμβατικά προγράμματα για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, τόσο στον εργασιακό τους χώρο όσο και σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων,
 • εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μεθόδων, διδακτικών τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για ένταξη των περιβαλλοντικών ζητημάτων και των ζητημάτων αειφορίας στην εκπαιδευτική πράξη,
 • γνωρίσουν αποτελεσματικές παιδαγωγικές τεχνικές και προσεγγίσεις για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ηθικής και περιβαλλοντικών αξιών,
 • αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, καθώς επίσης και αξιοποίησης πολυμέσων και εποπτικών βοηθημάτων στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, και τέλος να
 • αξιοποιούν και εφαρμόζουν τα αποτελέσματα της έρευνας στην εκπαίδευση και στον εργασιακό χώρο ευρύτερα, καθώς επίσης και στην κοινωνία.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να προσφέρει επαρκή και ποιοτική κατάρτιση στα θέματα της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο μέσα στα πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης, όσο και μέσα από άλλους φορείς που μπορούν να συμβάλουν στη δια βίου εκπαίδευση των πολιτών. Ως εκ τούτου, οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργαστούν:

 • σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης,
 • σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και των ημικρατικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στα θέματα της περιβαλλοντικής πολιτικής, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και γενικότερα της προώθησης της έννοιας και των πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης, και
 • σε περιβαλλοντικά κέντρα και οργανισμούς από τον ιδιωτικό τομέα, μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και οργανισμούς από το χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης με ενδιαφέροντα στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Επίσης, οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, τόσο στο Πανεπιστήμιο Frederick, όσο και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Μονάδα Διατήρησης της Φύσης

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο