Γενικά Κριτήρια Εισαγωγής

Κριτήρια Εισδοχής

Τα κριτήρια εισδοχής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Frederick βασίζονται στα ακαδημαϊκά τους προσόντα, ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνική καταγωγή, το χρώμα του δέρματος ή τη θρησκεία.

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων

Όλα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Προπτυχιακό

Για την απόκτηση πτυχίου προπτυχιακού επιπέδου – Bed, BScκαι BA, ολοκλήρωση τουλάχιστον 240 ECTS είναι απαραίτητη. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές πλήρης φοίτησης μπορούν να εγγραφούν για 60 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος (30 ECTS ανά εξάμηνο), και οι φοιτητές μερικής φοίτησης έως και 38 ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος (19 ECTS ανά εξάμηνο). Η φοίτηση διεθνών φοιτητών είναι πλήρης, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εισαγωγή οποιουδήποτε φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Frederickπραγματοποιείται με την εγγραφή του στο Αρχείο Φοιτητών. Οι φοιτητές εισάγονται με αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων εισδοχής. Για την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Frederickγια απόκτηση πτυχίου προπτυχιακού επιπέδου χρειάζεται:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον διάρκειας, ή
 • Προσόν αντίστοιχο του πιο πάνω απολυτηρίου, ανεξάρτητα από το αν αυτό αποκτήθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στο εξωτερικό.
 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης από το Γραφείο Εγγραφών.
 • Πολιτική ταυτότητα. 

Μεταπτυχιακό

Για την εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Master απαιτείται πτυχίο Πανεπιστημίου ή άλλο αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν, καθώς και:

 • Συνοδευτική επιστολή με σαφή δήλωση του προγράμματος ενδιαφέροντος – του επιπέδου πτυχίου και τίτλου σπουδών.
 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης από το Γραφείο Εγγραφών.
 • Βιογραφικό σημείωμααναφέρονταςτην εκπαίδευσητου φοιτητή, ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία, τυχόνδημοσιεύσεις, βραβεία, κ.λ.π.
 • Σύντομη δήλωση(το πολύ δύο σελίδες), αναφέροντας το λόγο για το οποίο ουποψήφιος επιθυμείνα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, επαγγελματική καιερευνητική εμπειρίατου υποψηφίου, τους μελλοντικούς στόχους, κλπ.
 • Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς συμβούλους.
 • Αντίγραφα όλων των πτυχίων και αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Αντίγραφα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού υλικού (εξετάσεις, διακρίσεις, βραβεία, κ.λ.π.)

Διδακτορικό

Για την εγγραφή φοιτητή στο Αρχείο Φοιτητών σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιπέδου Διδακτορικού, απαιτείται πτυχίο Πανεπιστημίου Μεταπτυχιακού Επιπέδου ή άλλο αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν, και μετά από σχετική πρόσκληση. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν:

 • Συνοδευτική επιστολή με σαφή δήλωση του προγράμματος ενδιαφέροντος – του επιπέδου πτυχίου και τίτλου σπουδών.
 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης από το Γραφείο Εγγραφών.
 • Βιογραφικό σημείωμααναφέρονταςτην εκπαίδευσητου φοιτητή, ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία, τυχόνδημοσιεύσεις, βραβεία, κ.λ.π.
 • Σύντομη δήλωση (το πολύ δύο σελίδες), αναφέροντας το λόγο για το οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία του υποψηφίου, τους μελλοντικούς στόχους, κλπ. Στην δήλωση πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα το ερευνητικό πεδίο που ενδιαφέρει τον υποψήφιο.
 • Δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς συμβούλους.
 • Αντίγραφα έως τριών δημοσιεύσεων, εάν υπάρχουν.
 • Αντίγραφα όλων των πτυχίων και αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Αντίγραφα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού υλικού (εξετάσεις, διακρίσεις, βραβεία, κ.λ.π.)

Νεοεισερχόμενοι Φοιτητές

Αναφέρεται στους υποψηφίους που υποβάλλουν αίτηση απευθείας από το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν έχουν καμία προηγούμενη πανεπιστημιακή εμπειρία.

Μεταγραφή από άλλο αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα

Οι υποψήφιοι φοιτητές οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από αναγνωρισμένο εξατάξιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν γραφθεί σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και έχουν ολοκληρώσει κάποια από τα μαθήματα του εγκεκριμένου προγράμματος τους, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή με μεταφορά μαθημάτων. Οι μεταγραφές αξιολογούνται από την αρμόδια υπηρεσία η οποία καθορίζει τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που θα μεταφερθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick και την ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου. Οι υποψήφιο πρέπει να υποβάλλου τα ακόλουθα:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον διάρκειας, ή ισότιμο προσόν.
 • Επίσημη αναλυτική βαθμολογία με περιγραφή όλων των μαθημάτων τα οποία έχει ακολουθήσει ο υποψήφιος στο Πανεπιστήμιο μέχρι σήμερα.

Ανώτατο όριο μονάδων που μπορούν να μεταφερθούν είναι 120 ECTS ανά τετραετής πρόγραμμα φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Frederick.

Σε υποψήφιους φοιτητές που έχουν επιπρόσθετα προσόντα (π.χ. G.C.E. A’ level, GCSE, IELTS, TOEFL, κλπ), επαγγελματικές εξετάσεις, προγράμματα εμπορικής ή βιομηχανικής κατάρτισης (LCCI, CISCO, κλπ), ή άλλα επιτεύγματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων/ECTS.

Προπαρασκευαστικά Μαθήματα

Τα τμήματα του Πανεπιστημίου απαιτούν ικανοποιητική γνώση σε θέματα τα οποία είναι σημαντικά για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν (π.χ. Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, κλπ). Επιπλέον, κάθε τμήμα μπορεί να οργανώσει εξετάσεις για τα πιο πάνω θέματα στις οποίες όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές θα πρέπει να παρακαθίσουν πριν την εισδοχή τους στο πρόγραμμα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές:

α) Εγγράφονται στα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου.

β) Εγγράφονται στα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου και επιπλέον υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικά μαθήματα στα θέματα που επέδειξαν αδυναμίες.

γ) Εγγράφονται σε μαθήματα τα οποία δεν επηρεάζονται από πιθανές αδυναμίες σε θέματα τα οποία είναι σημαντικά και παράλληλα υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν επιπλέον προπαρασκευαστικά μαθήματα στα θέματα που επέδειξαν αδυναμίες.

δ) Εγγράφονται μόνο σε προπαρασκευαστικά μαθήματα προτού εγγραφούν στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.

Αγγλική Γλώσσα

Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick που διδάσκονται στα αγγλικά.

Οι φοιτητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι Αγγλική θα πρέπει να παρακαθίσουν στις διαγνωστικές εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας (FrederickUniversityEnglishPlacementTest – FUEPT). Από την εξέταση εξαιρούνται οι φοιτητές οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. IELTS, TOEFL), τα οποία και υποβάλλουν στο Κέντρο Γλωσσών. Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Εγγραφών ή/και σο Κέντρο Γλωσσών.

Φοιτητές οι οποίοι χρειάζεται να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική Γλώσσα υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν ιδικά μαθήματα Αγγλικών, και εάν χρειαστεί εγγράφοντα σε λιγότερα από τα κανονικά μαθήματα για το εξάμηνο. Φοιτητές οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλες αδυναμίες υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν ιδικό εντατικό πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα προτού εισαχθούν σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών. Εντατικά προγράμματα ξεκινούν στην αρχή του Φθινοπωρινού και του Εαρινού εξαμήνου.

Μαθηματικά

Φοιτητές σε προγράμματα σπουδών στα οποία απαιτείται καλή γνώση στα Μαθηματικά υποχρεώνονται να παρακαθίσουν σε διαγνωστική εξέταση στα Μαθηματικά (FrederickUniversityEnglishPlacementTest – FUEPT), και αναλόγως των αποτελεσμάτων μπορεί να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν ιδικό εντατικό πρόγραμμα στα Μαθηματικά με ή χωρίς μειωμένο φόρτο μαθημάτων.

Δικαίωμα Απασχόλησης των Διεθνής Φοιτητών – από Χώρες Μη Μέλη της ΕΕ

Οι φοιτητές πλήρης φοίτησης από τις χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται να αναζητήσουν εργασία 20 ωρών την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της περιόδου των σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ώρες εργασίας δεν θα συμπίπτουν με τις ώρες φοίτησης τους στο Πανεπιστήμιο, ή 38 ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Το δικαίωμα απασχόλησης αρχίζει μετά την ολοκλήρωση των έξι μηνών των σπουδών και διαμονής τους στην Κύπρος.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο