Course Information Package

Course Unit TitleTHEORY OF INTERNATIONAL RELATIONS – THEORY OF INTERNATIONAL POLITICS
Course Unit CodeMIS102
Course Unit DetailsMA International Studies (Required Courses) -
Number of ECTS credits allocated8
Learning Outcomes of the course unitBy the end of the course, the students should be able to:
 1. Προσεγγίζουν ερμηνευτικά και σημασιολογικά βασικές έννοιες, αρχές, θεωρητικές σχολές και κριτικές προσεγγίσεις που αφορούν στη θεωρία διεθνών σχέσεων και διεθνούς πολιτικής.
 2. Προσδιορίζουν και να περιγράφουν την διάρθρωση και την δομή του διεθνούς συστήματος κρατών από τον 17ο στον 21ο αιώνα.
 3. Αντιληφθούν και να κατανοήσουν πως οι θεωρητικές συζητήσεις και η κριτική προσέγγιση των πολιτικών πρακτικών συνέβαλαν στην διαμόρφωση των ακαδημαϊκών πειθαρχιών των διεθνών σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής.
 4. Ερμηνεύουν τον κόσμο και τα φαινόμενα που εκδηλώνονται σε σχέση με τους δρώντες στην διεθνή πολιτική με βάση διαφορετικές οπτικές και αναλυτικές ή κριτικές προσεγγίσεις των διεθνών σχέσεων.
 5. Εξηγούν τις λειτουργίες της κάθε θεωρητικής σχολής σκέψης και να διατυπώνουν υποθέσεις ως προς την ερμηνεία σύγχρονων φαινομένων, με βάση τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης των κυρίαρχων αναλυτικών προσεγγίσεων των διεθνών σχέσεων.
 6. Περιγράφουν και αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των προσεγγίσεων του (πολιτικού) ρεαλισμού, του (οικονομικού) φιλελευθερισμού και του (κοινωνικού) κονστρουκτιβισμού λαμβάνοντας υπόψη εφαρμοσμένες πολιτικές πρακτικές και επιλεγμένες περιπτωσιολογικές μελέτες.
 7. Αναγνωρίζουν τους βασικούς δρώντες στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη εποχή και να ερμηνεύουν κριτικά το πλέγμα των οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών και επικοινωνιακών παραμέτρων που διασυνδέονται και επηρεάζουν τις εξελίξεις στην σύγχρονη εποχή, χωρίς απαραιτήτως κρατικές παρεμβάσεις.
 8. Μελετούν τις αλληλεπιδράσεις και να διαθέτουν τις δεξιότητες προς ανάπτυξη ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων που αναφέρονται στους κύριους δρώντες της διεθνούς πολιτικής, ήτοι κράτη, διεθνείς οργανισμούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, μη κρατικές οντότητες, κοινωνία πολιτών, άτομα κ.ά.
 9. Αναπτύξουν κριτική σκέψη ως προς την ιστορική εξέλιξη διεθνών δράσεων ή των αποτελεσμάτων πολιτικών κεντρικών κυβερνήσεων, με έμφαση στο διαρκές μεταβαλλόμενο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Mode of DeliveryFace-to-face
PrerequisitesNONECo-requisitesNONE
Recommended optional program componentsNONE
Course ContentsΘεωρία Διεθνών Σχέσεων – Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής. Βασικές Έννοιες και Ορισμοί. Αναφορά στις προσεγγίσεις των διεθνών σχέσεων (Ρεαλισμός, Ιδεαλισμός, Φιλελευθερισμός, Μαρξισμός, Αγγλική Σχολή Σκέψης, Μεταμοντέρνες Θεωρίες, Κονστρουκτιβισμός. Το μοντέρνο κράτος (17ος αιώνας), το εθνικό κράτος (19ος αιώνας), η μεταψυχροπολεμική εποχή. Η έννοια του δρώντα στην διεθνή πολιτική.  Δομή και Διάρθρωση διεθνούς συστήματος κρατών. Βασικά Χαρακτηριστικά των διαφόρων θεωριών, σημεία σύγκλισης και απόκλισης. Αξιολόγηση φαινομένων διεθνούς πολιτικής υπό το πρίσμα των διαφόρων σχολών σκέψης. Προσδιορισμός των εννοιών εθνικό συμφέρον, ισορροπία ισχύος, κράτος, διπλωματία, αποικιοκρατία – αυτοδιάθεση - ανεξαρτησία, δημοκρατία, Ψυχρός Πόλεμος, παγκοσμιοποίηση, αναρχία, μη κρατικοί δρώντες. Περιπτωσιολογικές Μελέτες: Ιστορικά Υποδείγματα, Σύγχρονές Πρακτικές.
Recommended and/or required reading:
Textbooks
 • Γιαλλουρίδης Χριστόδουλος, Αναστασιάδου Μερσίλεια (2016) Διεθνής πολιτική (Θεωρία και Πράξη), Κύπρος, τη υστάτη ώρα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
 • Jackson, R. & Sorensen, G. Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων, Gutenberg, 2006
 • Baylis, J. & Smith, S. (επιμ.) Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής, Επίκεντρο, 2007
 • Κουσκουβέλης Ι. Ηλίας, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, Ποιότητα
 • Andrew Heywood, Διεθνείς σχέσεις και πολιτική στην παγκόσμια εποχή, Κριτική 2013
References
 • Carr Edward Hallett, The twenty years’ crisis, 1919-1939, Harper Torchbook, New York 1964
 • Μακρής Σπύρος (2002) Η θεωρία των διεθνών σχέσεων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
 • Κονστρουκτιβισμός vs Ρασιοναλισμός, Εκδόσεις Παπαζήση
 • Μελακοπίδης Κώστας (1998) Λεξικό διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής, Ιστορία, θεωρία, ορολογία, Εκδόσεις Ι.Σιδέρης
 • Mearsheimer John, The tragedy of Great Power Politics, W.W.Norton 2003
 • Fierke K.M., ‘Constructivism’ in Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith, International Relations Theories, Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2010
 • Morgenthau Hans J., Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace, Fifth Edition, New York: Alfred A.Knopf, 1973
 • Fukuyama Francis, The End of History and the Last Man, University of Michigan, 1992
 • Held David, Democracy and the Global Order, Cambridge, Polity, 1995
 • Held David, Political Theory and The Modern State, Stanford California, Stanford University Press, 1989
 • Lee Ray James and Kaarbo Juliet, Global Politics, Houghton Mifflin Company, Boston – New York, 2008
Planned learning activities and teaching methodsΗ διδασκαλία του μαθήματος συνίσταται από επιτόπιες διαλέξεις από τον/τους διδάσκοντες και ανά περίπτωση φιλοξενία επισκεπτών ομιλητών που ενδιατρίβουν ερευνητικά στο γνωστικό αντικείμενο ή έχουν εξειδικευμένη γνώση λόγω εμπειρικής πρακτικής και επαγγελματικής ενασχόλησης. Στη διδασκαλία χρησιμοποιούνται πέραν των βασικών διδακτικών εγχειριδίων και αναλυτικές σημειώσεις εν είδει προβολών. Σε συγκεκριμένα σεμινάρια ει δυνατό να γίνει χρήση πέραν των εποπτικών μέσων, ήτοι εικόνων και προβολής πολιτικών, νομικών, διπλωματικών εγγράφων και συμφωνιών  και σύντομης διάρκειας οπτικοακουστικού υλικού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (ντοκιμαντέρ, ταινίες κ.α.). Για σκοπούς καλύτερης κατανόησης του γνωστικού αντικειμένου ενίοτε γίνονται αναφορές σε σχετικό υλικό δημοσιευμένο σε εγνωσμένου κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά και στις επίσημες ιστοσελίδες διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών θεσμών. Σε ότι αφορά σε γεγονότα που αφορούν στην τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα το μάθημα εμπλουτίζεται με έντυπες ή ηλεκτρονικές μορφές πληροφόρησης, που περιλαμβάνουν, αλλά δεν εξαντλούνται σε, επί παραδείγματι, μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, κέντρα παραγωγής πολιτικής, ιστοσελίδες μη κυβερνητικών και άλλων οργανισμών.
Assessment methods and criteria
Midterm assignment25%
Oral Assessment and Continuous Presence15%
Final Exam60%
Language of instructionGreek
Work placement(s)NO