Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Διασχολικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Τύπος Φοίτησης Πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική


ΣΚΟΠΟΣ

Το Πρόγραμμα έχει σκοπό την εξειδίκευση και προετοιμασία της επόμενης γενιάς των ανώτερων στελεχών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα Υγείας για μια εποικοδομητική σταδιοδρομία. Ιδιαίτερα στο Δημόσιο τομέα, όπου επίκειται η υλοποίηση και εφαρμογή του ΓεΣΥ, η στελέχωσή του από ανθρώπους της σύγχρονης Διοίκησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης του χώρου της Υγείας επιτυγχάνεται με τη βαθιά γνώση και τη συνδυασμένη εφαρμογή της επιστήμης της Διοίκησης με τις επιστήμες της Υγείας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες θεωρούνται σήμερα απαραίτητες από τους επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων διοίκησης και οικονομίας, τόσο στο σχεδιασμό και προγραμματισμό, όσο και στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών χρησιμοποιούνται σύγχρονα εποπτικά μέσα και ηλεκτρονικές παρουσιάσεις και πραγματοποιούνται διαλέξεις, σεμινάρια και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου με μεγάλο αριθμό σταθμών εργασίας, προσφέροντας μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικών λογισμικών πακέτων. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης. Επίσης το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τις Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς με μεγάλο αριθμό βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών και παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Προς επίτευξη του σκοπού του προγράμματος έχουν τεθεί ως στόχοι:

  • η απόκτηση από την πλευρά των σπουδαστών ειδικών γνώσεων στα θέματα οργάνωσης-διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πολιτικής,
  • η ικανότητα χρήσης όλων των σύγχρονων εργαλείων διοίκησης, τόσο σε επιχειρησιακό, όσο και σε στρατηγικό επίπεδο,
  • η διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας,
  • η διαμόρφωση της σύγχρονης εικόνας Διοικητή, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα Υγείας, και
  • η δυνατότητα κρίσης και αξιολόγησης των στρατηγικών χειρισμών του εκσυγχρονισμένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος του χώρου της Υγείας.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι εκπαιδεύονται οι σπουδαστές στην ανάπτυξη συνεργατικής συμπεριφοράς.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργοδοτηθούν σε Κρατικά ή Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια, σε Μονάδες Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας καθώς και σε Ανώτερες Διοικητικές Υπηρεσίες στις δομές του υπό εφαρμογή Γενικού Συστήματος Υγείας (Γε.Σ.Υ). Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σε συναφείς τομείς.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο