Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Προδημοτικής Εκπαίδευσης
Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τύπος Φοίτησης Πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος Προδημοτικής Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν το απαραίτητο ακαδημαϊκό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και να αναπτύξουν τις επιθυμητές γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, έτσι ώστε να ασκούν αποτελεσματικά και δημιουργικά το επάγγελμα της/του νηπιαγωγού σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο κόσμο και να τους καταστήσει ικανούς να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) και ως εκ τούτου οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν δικαίωμα διορισμού στη δημόσια υπηρεσία. Οι πρώτοι απόφοιτοι του τμήματος έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον κατάλογο διοριστέων Προδημοτικής Εκπαίδευσης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν πρόσβαση στα γενικής χρήσης εργαστήρια πληροφορικής του Πανεπιστημίου. Τα εργαστήρια αυτά, με συνολικό αριθμό 140 σταθμών εργασίας, προσφέρουν μεγάλη ποικιλία λογισμικών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών γραφείου και εκπαιδευτικών λογισμικών πακέτων. Τα εργαστήρια παρέχουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων και εγκαταστάσεις εκτύπωσης και είναι προσβάσιμα από τις 8:00 μέχρι τις 21:00 καθημερινά.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες:

  • θα αποκτήσουν ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό υπόβαθρο στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων και πρακτικών,
  • θα αναπτύξουν τις απαραίτητες διδακτικές, διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, αντιλήψεις, στάσεις και αξίες για να ασκούν με τρόπο αποτελεσματικό και ποιοτικό το λειτούργημα της/του νηπιαγωγού,
  • θα εξοικειωθούν με την πρακτική στα νηπιαγωγεία,
  • θα αναπτύξουν ευαισθησίες και σεβασμό προς τα παιδιά, αποδοχή και σεβασμό στη διαφορετικότητα,
  • θα αναπτύξουν ερευνητικό πνεύμα και ικανότητα και βούληση για προαγωγή της παιδαγωγικής γνώσης μέσω της έρευνας,
  • θα εμπλακούν σε έρευνα που να προάγει την παιδαγωγική γνώση και το παιδαγωγικό επάγγελμα, και
  • θα αποκτήσουν το αναγκαίο υπόβαθρο για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι/τες του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως νηπιαγωγοί σε δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Επίσης, μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών είναι συνολικής διάρκειας 4 εξαμήνων και ολοκληρώνεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 4ου έτους σπουδών.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο