Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Δημοσιογραφίας
Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης σε πτυχιακό επίπεδο και η προαγωγή της έρευνας στους τομείς της δημοσιογραφίας, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και των Κοινωνικών Επιστημών. Στα πλαίσια αυτού του γενικού σκοπού το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να προωθεί με έναν εξελικτικό τρόπο την εισαγωγή και εξειδίκευση των φοιτητών/τριών στο χώρο της δημοσιογραφίας, στην εξοικείωση με αυτόν και στη λειτουργία των Μ.Μ.Ε., σ’ ένα πλαίσιο ανθρωπιστικών σπουδών. Σε αυτό το πλαίσιο σπουδών αναμένεται ότι οι φοιτητές θα αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες στην αναζήτηση, ερμηνεία, οργάνωση και μετάδοση πληροφοριών, τόσο στον τομέα της δημοσιογραφίας, όσο και της επιστημονικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Μέσα από την προώθηση της κριτικής σκέψης το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία νέων τρόπων αισθητικής, πολιτιστικής, πολιτικής και κοινωνικής αντίληψης της υπάρχουσας πραγματικότητας και κατανόησης των εναλλακτικών προοπτικών, οι οποίες είναι εφικτές στα πλαίσια των ιστορικών δυναμικών.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εργαστήρια

Στα πλαίσια του Τμήματος Δημοσιογραφίας λειτουργεί Ινστιτούτο Επικοινωνιακών και Κοινωνικών Ερευνών. Αποστολή του ΙΕΚΕ είναι η πολύπλευρη ανάλυση των μέσων μαζικής επικοινωνίας και της σχέσης τους με την κοινωνία, την πολιτική, τον πολιτισμό και την οικονομία στην Κύπρο, αλλά και εκτός αυτής.

Επίσης, το Τμήμα Δημοσιογραφίας έχει στη διάθεσή του για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος, εργαστήρια ψηφιακής οπτικοακουστικής επεξεργασίας καθώς και σκοτεινό θάλαμο.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα υποστηρίζεται και από εργαστήρια Η/Υ τα οποία βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής Η/Υ του Πανεπιστημίου. Τα εργαστήρια χρησιμοποιούνται για σκοπούς διδασκαλίας, αλλά και για παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους φοιτητές. Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με όλο το αναγκαίο λογισμικό, περιλαμβανομένων: MS Office Professional, Macromedia Suite (Fireworks, Director, Flash), Adobe Photoshop, Dreamweaver και Quark X Press.

Πρακτική Άσκηση

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας προσβλέπει στην ένταξη της Πρακτικής Άσκησης (AJER 470 και AJER 201) στην εκπαιδευτική διαδικασία, Στο υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία σύνδεσης των θεωρητικών γνώσεων με την εμπειρική πραγματικότητα και προσβλέπει στην άσκηση των φοιτητών σε φορείς που έχουν συνάφεια με τη φιλοσοφία του προγράμματος δημοσιογραφίας και τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα Δημοσιογραφίας. Στις διάφορες υπηρεσίες οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα, η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών για την ανάπτυξη ενός δικτύου επαφών, που θα στηρίζει την ομαλή ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, η εφαρμογή της πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Δημοσιογραφίας έχει στόχο να συμβάλει στη δυνατότητα οι φοιτητές να εξασκηθούν στους κατάλληλους εργασιακούς χώρους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να:

 • αναπτύσσουν, υλοποιούν, διαχειρίζονται σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα σε οργανισμούς Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας,
 • οργανώνουν, προγραμματίζουν, καθοδηγούν και ελέγχουν δραστηριότητες σε τμήματα οργανισμών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, και να
 • ασκούν δημοσιογραφία σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Οι στόχοι του προγράμματος Δημοσιογραφίας είναι:

 • Να παράγει και να μεταδίδει γνώσεις, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, σχετικά με τη δημοσιογραφία, τους άλλους τομείς της μαζικής επικοινωνίας, όπως και των άλλων ενοτήτων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
 • Να αναπτύσσει και να προάγει την ικανότητα κριτικής σκέψης στα πλαίσια των Ιστορικών, Ανθρωπιστικών, Αισθητικών μορφών κατανόησης του κόσμου.
 • Να παρέχει τα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα επιστημονικά και επαγγελματικά και πώς να αντεπεξέρχονται σε ατομικές και ομαδικές συνθήκες εργασίας.
 • Να εξοικειώνει τους φοιτητές με το χώρο της δημοσιογραφίας σε θεωρητικό και πρακτικό/επαγγελματικό επίπεδο.
 • Να προσφέρει στους φοιτητές γνώση και κατανόηση των ευρύτερων δομών του δημόσιου λόγου στο πλαίσιο της οικονομίας, του πολιτισμού και της πολιτικής.
 • Να βοηθά τους φοιτητές να αναπτύσσουν ικανότητες διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας.
 • Να καλλιεργεί στους φοιτητές την ικανότητα οργάνωσης των πληροφοριών και τη γνώση μορφών επεξεργασίας, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στα νέα διαδραστικά μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 • Να συντείνει στην εξέλιξη και ανάπτυξη των φοιτητών σε αυτόνομες προσωπικότητες με κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Τομείς Εργοδότησης

Οι κάτοχοι του πτυχίου Δημοσιογραφίας μπορούν να απασχοληθούν ως δημοσιογράφοι σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, λειτουργοί και σύμβουλοι Επικοινωνίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε κόμματα και οργανώσεις, σε ραδιοτηλεοπτικούς και άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, σε πρεσβείες, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, στα Πρακτορεία Ειδήσεων κλπ, ή ως σύμβουλοι σε αρμόδιους φορείς, όπως διάφορα Υπουργεία, τη Βουλή και την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, σε ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με θέματα Επικοινωνίας, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας κ.ά.

Απόφοιτοι

Απόφοιτοι του προγράμματος Δημοσιογραφίας κατέχουν καίριες θέσεις σε ραδιοτηλεοπτικούς και άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μέσα, απόφοιτοι του προγράμματος Δημοσιογραφίας εργάζονται στον ΑΝΤ1, στο συγκρότημα ΔΙΑΣ, το ΡΙΚ, το MEGA, το Plus TV, καθώς και σε αρκετούς τοπικούς σταθμούς.

Συνέχιση Σπουδών

Σημαντικός αριθμός αποφοίτων του προγράμματος Δημοσιογραφίας συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού στους τομείς της Επικοινωνίας, των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών και σε άλλους τομείς.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα εξής συστατικά μέρη:

 • Μαθήματα θεωρητικής κατάρτισης στους τομείς της Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας.
 • Μαθήματα Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήμη, Φιλοσοφία και Ανθρωπιστικές Σπουδές, Πολιτική Οικονομία, Συνταγματικό Δίκαιο, κ.ά.).
 • Μαθήματα τεχνικής εξοικείωσης και νέας τεχνολογίας (Νέα Μέσα).
 • Μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης.
 • Μαθήματα πρακτικής εφαρμογής / εξάσκησης.
 • Μαθήματα γλωσσικής κατάρτισης.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Στο πρόγραμμα, σε ό,τι αφορά τα δημοσιογραφικά μαθήματα, υπάρχουν τέσσερις βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι:

 • Έντυπα
 • Ραδιόφωνο
 • Τηλεόραση
 • Διαδικτυακή Δημοσιογραφία και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η όλη δομή του προγράμματος έχει διαμορφωθεί ώστε οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα στον τελευταίο χρόνο να επιλέξουν μία από τις τέσσερις βασικές κατευθύνσεις για να επικεντρωθούν και να εμβαθύνουν περισσότερο, ενώ με την ολοκλήρωση των σπουδών να είναι εξοικειωμένοι με όλα τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο