Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική


ΣΚΟΠΟΣ

O σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή επιστημονικών θεωρητικών γνώσεων και καλών πρακτικών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας, ως εφαρμοσμένης Κοινωνικής Επιστήμης. Το Τμήμα επιδιώκει να μεταδώσει στους φοιτητές τη θεωρητική θεμελίωση της Κοινωνικής Εργασίας από τη σκοπιά της μεθοδολογικής προσέγγισης και της θεωρητικοποίησης της εμπειρικής πράξης, μέσω πρακτικών εφαρμογών και έρευνας. Οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές αρχές και αξίες με τις οποίες εφοδιάζονται οι φοιτητές, τους καθιστούν ικανούς να ασκήσουν με επιτυχία το έργο του κοινωνικού λειτουργού, με σκοπό την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων, οικογενειών, ομάδων και κοινοτήτων και την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας λειτούργησε το 2001 για πρώτη φορά στην Κύπρο. Από την ίδρυσή του είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Σχολών Κοινωνικής Εργασίας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφονται άμεσα στο Μητρώο Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου αποκτώντας άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν επίσης να εγγραφούν και ως μέλη στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου.

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει, πέραν της διδασκαλίας θεωρητικών μαθημάτων, 1200 ώρες πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τεχνικές και μεθόδους που έχουν διδαχθεί σε θεωρητικό επίπεδο. Για τη διεξαγωγή της Εργαστηριακής Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.), το Τμήμα συνεργάζεται με περισσότερους από 60 φορείς παγκύπρια. Η Ε.Π.Α. πραγματοποιείται σε κοινωνικές υπηρεσίες τόσο του δημόσιου, του ημικρατικού, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα, όσο και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάτω από την εποπτεία επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος και σε συνεργασία με τους επαγγελματίες των Υπηρεσιών και Οργανώσεων.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

  • Ικανότητα κατανόησης και κριτικής ανάλυσης θεωρητικών γνώσεων και μοντέλων παρέμβασης της Κοινωνικής Εργασίας.
  • Ικανότητα δημιουργίας εποικοδομητικών επαγγελματικών σχέσεων με άτομα, οικογένειες, ομάδες και κοινότητες με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους και την ενδυνάμωσή τους.
  • Ικανότητα στην εκτίμηση αναγκών και στη διεργασία επίλυσης προβλημάτων των ατόμων, ομάδων, κοινοτήτων και ευρύτερων συστημάτων με τη χρησιμοποίηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων.
  • Ικανότητα στο σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων στο ατομικό, οικογενειακό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο.
  • Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη της Κοινωνικής Εργασίας, στο πλαίσιο ποικίλων κοινωνικών οργανώσεων και ικανότητα αξιολόγησης των κοινωνικών προγραμμάτων.
  • Ικανότητα χρησιμοποίησης ερευνητικών μεθόδων για παραγωγή νέας γνώσης στο θεωρητικό πλαίσιο της Κοινωνικής Εργασίας.
  • Ικανότητα εφαρμογής της επαγγελματικής δεοντολογίας στην πράξη της Κοινωνικής Εργασίας και ικανότητα ενδυνάμωσης και στήριξης περιθωριοποιημένων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας εργοδοτούνται σε διάφορους τομείς και φορείς όπου ασκείται η Κοινωνική Εργασία, όπως στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σε Δήμους και Πολυδύναμα Κέντρα, σε Συμβούλια Κοινοτικού Εθελοντισμού, σε Εθελοντικές και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, σε Ιδιωτικά Ιδρύματα, ενώ πολλοί από αυτούς έχουν εργοδοτηθεί σε προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Τμήμα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για στήριξη των αποφοίτων του μέσω της ενημέρωσής τους για θέσεις εργασίας, παροχή στήριξης σε επαγγελματικά θέματα, ενώ δίνει προτεραιότητα στους αποφοίτους του για απασχόλησή τους σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αναλαμβάνει ως Τμήμα.

Αρκετοί απόφοιτοι του Τμήματος συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Κοινωνική Εργασία και σε άλλα συναφή αντικείμενα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο