Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Νομικής
Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική


ΣΚΟΠΟΣ

Με δεδομένο τον ευρύτατο ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ένα Τμήμα Νομικής στην παιδεία του τόπου, και γενικότερα στην προαγωγή της επιστημονικής αναζήτησης και προβληματισμού, ο σκοπός του Προγράμματος είναι η όσο το δυνατό πολυσύνθετη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα διάφορα και διαρκώς εξελισσόμενα αντικείμενα του Δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια στους φοιτητές νομικής παιδείας με στόχο να τους μυήσει στην προσαρμοστική ικανότητα του Δικαίου, στην έρευνα και τη διαρκή αναζήτηση του Δικαίου, κατά τρόπο που να μπορούν να σταδιοδρομήσουν επιτυχώς σε κάθε επάγγελμα που προϋποθέτει πτυχίο Νομικής, άλλα και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική αναβάθμιση της χώρας.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Ανάλογα με την κατεύθυνση, το πρόγραμμα ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις για εγγραφή στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, κατόπιν επιτυχούς εξέτασης στα μαθήματα του Νομικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις απαιτήσεις για εγγραφή στους διάφορους κατά τόπο Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας κατόπιν σχετικών εξετάσεων.

Το Τμήμα Νομικής έχει αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

  • Να εξοικειωθούν με τη νομική σκέψη, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν ορθά τις νομικές διατάξεις.
  • Να αναπτύξουν ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης των διάφορων αντικειμένων του Δικαίου στη βάση του τρίπτυχου: εντοπισμός-ανάλυση-εφαρμογή του Δικαίου.
  • Να εκφράσουν και να αναπτύξουν νομικά επιχειρήματα μέσα σε ένα κλίμα ακαδημαϊκού διαλόγου, παραπέμποντας τόσο σε νομολογία / νομοθεσία, αλλά και σε θεωρητικές - ακαδημαϊκές απόψεις.
  • Να διακρίνουν τις βασικές διαφορές μεταξύ των διάφορων κλάδων του Δικαίου και να αναπτύξουν ερευνητική - κριτική διάθεση, ως προς τη λειτουργία του Δικαίου στην κοινωνία ευρύτερα.
  • Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση των απαραίτητων πηγών πληροφόρησης και να καταστούν μελετητές της εξελικτικής πορείας του Δικαίου.
  • Να εξοικειωθούν με την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έτσι ώστε να καταστούν από νωρίς κοινωνοί των υψηλών απαιτήσεων του δικηγορικού επαγγέλματος και του νομικού συμβούλου ευρύτερα.
  • Να αναπτύξουν όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται με σκοπό να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι φοιτητές στο Τμήμα Νομικής γίνονται δεκτοί με βάση το βαθμό απολυτηρίου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ως ελάχιστο απαιτούμενο εισδοχής προβλέπεται βαθμός απολυτηρίου 16/20 και άνω. Φοιτητές οι οποίοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να εισαχθούν στο Τμήμα και δεν έχουν τον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό εισδοχής θα πρέπει να περάσουν από διαδικασία προσωπικής συνέντευξης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να εισαχθούν στο Τμήμα, εφόσον κριθεί ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο