Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών
Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τύπος Φοίτησης Πλήρης ή Μερική
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών αποσκοπεί στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της Κυπριακής και διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς και στην κάλυψη των αναγκών του ευρύτερου τομέα των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου σε ότι αφορά σε εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές πολύπλευρη ακαδημαϊκή εκπαίδευση καλύπτοντας όλα

τα αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων, παρέχοντας παράλληλα επιστημονική κατάρτιση σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων αντικειμένων της ναυτιλιακής βιομηχανίας και του διεθνούς εμπορίου.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

  • Εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών με τις αρχές και λειτουργίες του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου και της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
  • Σαφής αντίληψη των αλληλεπιδράσεων του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος με την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση των σύγχρονων θαλάσσιων μεταφορών.
  • Κατανόηση των βασικών Αρχών του Ναυτικού Δικαίου, της Μεταφοράς Φορτίων και του Δικαίου της Θάλασσας, παράλληλα με την κατανόηση ευρύτερων νομικών ζητημάτων του κλάδου.
  • Ανάπτυξη κριτικής θεώρησης και αντίληψης του εθνικού και διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και κατανόηση των σύνθετων λειτουργιών της.
  • Μετάδοση θεωρητικής και πρακτικής γνώσης και εμπειρίας από εξειδικευμένους και καταξιωμένους στον τομέα τους Καθηγητές.
  • Κατάλληλη προετοιμασία των φοιτητών για άμεση εργοδότηση στο δυναμικά ανερχόμενο ναυτιλιακό κλάδο και διεύρυνση των θεωρητικών και ακαδημαϊκών τους γνώσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ      

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick εξαιρούνται από σημαντικό αριθμό μαθημάτων στις εξετάσεις του Institute of Chartered Shipbrokers, UK.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ   

Το πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης των προπτυχιακών φοιτητών προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης πρακτικής εμπειρίας σε διάφορους τομείς της ναυτιλίας η οποία συμπληρώνει και ενισχύει την Ακαδημαϊκή γνώση. Μέσω του Προγράμματος οι φοιτητές αναπτύσσουν πρακτική αντίληψη αναφορικά με τις σημαντικές ναυτιλιακές λειτουργίες όπως διαχείριση πληρωμάτων, φορτηγός ναυτιλία και ναυτιλία τακτικών γραμμών, ναυτιλιακή λογιστική, αγοραπωλησίες, οργάνωση της διακίνησης και διανομής, ναυτασφαλίσεις, ναυλώσεις, κ.ά. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι δομημένο έτσι ώστε να παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να διευρύνουν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και κλίσεις μέσω πρακτικής άσκησης στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ωριμάζοντας τη σκέψη τους ώστε να είναι σε θέση να λάβουν τις επαγγελματικές τους αποφάσεις βασιζόμενοι στη μέγιστη δυνατή γνώση και ενημέρωση. Το Πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και προσφέρεται σε φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το τρίτο έτος σπουδών τους, με την προϋπόθεση τήρησης υψηλής βαθμολογίας.

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ   

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου Frederick είναι πλέον καθιερωμένο στην αγορά εργασίας για το υψηλό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του. Σύμφωνα με διαχρονικές Μελέτες Αγοράς Εργασίας διαπιστώνεται ότι 95% των αποφοίτων του Προγράμματος βρίσκονταν ήδη σε πλήρη απασχόληση. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος κατά κανόνα απασχολούνται στο δυναμικά ανερχόμενο ιδιωτικό ναυτιλιακό τομέα της Κύπρου, ενώ η πλειονότητα των φοιτητών εργοδοτείται κατά τη διάρκεια των σπουδών της, δείγμα της ανταπόκρισης του Προγράμματος στις υψηλές απαιτήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ενδεικτικό του βαθμού εξειδίκευσης των φοιτητών είναι η απασχόλησή τους σε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων διεθνών ναυτιλιακών και μεταφορικών επιχειρήσεων, όπως σε εταιρείες διαχείρισης πλοίων, πλοιοκτήτριες εταιρείες, ναυτικά πρακτορεία, διαμεταφορείς, εταιρείες αποθήκευσης και διανομής, εμπορικές εταιρείες, κ.ά. Επίσης, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να εργοδοτηθούν στον Δημόσιο Τομέα ως Λειτουργοί σε διάφορα σχετιζόμενα με το αντικείμενο τους Υπουργεία ή Κρατικούς και Ημικρατικούς Οργανισμούς.

Η Κύπρος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διαχείρισης πλοίων σε όλο τον κόσμο, αφού στη χώρα δραστηριοποιούνται περίπου 130 εταιρείες πλοιοδιαχείρισης, καθώς και εταιρείες των παραναυτιλιακών κλάδων, προσφέροντας απασχόληση
σε μόνιμη βάση. Το ύψος του ενεργού απασχολούμενου δυναμικού αφορά περί τις 5.000 εργαζομένων στο σύνολο της ναυτιλιακής και μεταφορικής βιομηχανίας που εργάζονται στην ξηρά. Επιπλέον, η Κύπρος αποτελεί διαρκή και δυναμικό πόλο έλξης διεθνών εταιρειών πλοιοκτησίας και πλοιοδιαχείρισης οι οποίες εκδηλώνουν σαφή πρόθεση μεταφοράς των δραστηριοτήτων τους στη Κύπρο. Νοείται ότι επικείμενη λύση στο Κυπριακό ζήτημα, αναμένεται να πολλαπλασιάσει τις δραστηριότητες εμπορίου και ναυτιλίας στην περιοχή.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο