Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Επιμετρητή Ποσοτήτων
Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*

 * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Επιμετρητή Ποσοτήτων, η έρευνα για την προώθηση της επιστήμης και η παροχή τεχνογνωσίας σε φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενό του.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Είναι επίσης πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και οι κάτοχοι του τίτλου σπουδών είναι εγγράψιμοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 • Ισχυρή Προσωπικότητα και Ηγετικά Προσόντα.
 • Αντίληψη Νομικοτεχνικών Εννοιών.
 • Καλή αντίληψη του χώρου.
 • Ευρηματικότητα.
 • Μεθοδικότητα.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το εργαστήριο του Προγράμματος Επιμετρητών Ποσοτήτων έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί και περιλαμβάνει νέο εξοπλισμό για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύγχρονα όργανα για διεξαγωγή τοπογραφικών εργασιών (καθορισμού υψομέτρου και θέσης σημείου), δοκιμές για τριαξονική θλίψη αργιλλωδών εδαφών, πολυμορφικές δοκιμές υλικών, εφελκυστική αντοχή σιδηρών οπλισμών, μετρήσεις μέτρου ελαστικότητας υλικών, μικρή σεισμική τράπεζα και εργαστήριο περιβαλλοντικής μηχανικής. Όλος ο νέος εξοπλισμός είναι συνδυασμένος με μοντέρνα λογισμικά και αυτοματοποιημένα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και είναι σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα. Τον Ιούλιο του 2012 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το νέο κτίριο εργαστηρίων της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών. Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας ισογείου 800 m² και ορόφου 450 m², στεγάζει εργαστήρια και εξοπλισμό, καθώς επίσης και γραφειακούς χώρους. Το νέο κτίριο διαθέτει γερανό με δυνατότητα μετακίνησης φορτίου 5 τόνων, καθώς και ενσωματωμένα συστήματα και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των εργαστηριακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

 • Γνώσεις σχετικά με τη διαδικασία κατασκευής έργων, μέθοδοι που ακολουθούνται, καθώς επίσης και τα υλικά που χρησιμοποιούνται.
 • Γνώσεις και κατανόηση του κτιρίου, γενική διάταξη και λεπτομερείς τεχνικές παρουσίασης.
 • Ικανότητες επιμέτρησης και κοστολόγησης κατασκευαστικών εργασιών.
 • Παροχή συμβουλών για την αποφυγή και επίλυση των διαφορών μεταξύ των μερών.
 • Δεξιότητες χρήσης μεθόδων πληροφορικής για το σχεδιασμό του έργου και τον έλεγχο του κόστους.
 • Ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης έργων συμπεριλαμβανομένων των νομικών και συμβατικών θεμάτων.
 • Εκτίμηση της αξίας ζητημάτων ασφάλειας και υγείας, όπως και περιβαλλοντικών ζητημάτων διαχείρισης, και ενσωμάτωσή τους στην κοστολόγηση του έργου.
 • Εκτίμηση της κοινωνικής συμβολής, καθώς και των ηθικών υποχρεώσεων των επαγγελματιών Επιμετρητών Ποσοτήτων.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • Οργανώνει, παρακολουθεί και ελέγχει κατασκευαστικά έργα.
 • Διαχειρίζεται συμβάσεις κατασκευαστικών έργων.
 • Παρέχει συμβουλές για την αποφυγή και επίλυση των διαφορών μεταξύ των μερών.
 • Παρακολουθεί την ανάπτυξη του σχεδιασμού του έργου σε σχέση με την προβλεπόμενη δαπάνη.
 • Προβαίνει σε εκτίμηση κόστους.
 • Διαμορφώνει κυπριακές και διεθνείς συμβάσεις κατασκευής έργων.
 • Κατανοεί την κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας και υγείας και σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Προβαίνει σε επιμέτρηση και κοστολόγηση κατασκευαστικών εργασιών.

 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε οργανισμούς και τράπεζες και γενικά σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιστήμης, αλλά και σε θέσεις οργάνωσης και διοίκησης.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο