Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*

 * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών


Το πρόγραμμα έχει δύο κατευθύνσεις. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι δυο κατευθύνσεις είναι:

 • Γενική κατεύθυνση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
 • Κατεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αειφόρων Ενεργειακών Συστημάτων

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών προετοιμάζει τους φοιτητές για την άμεση ένταξή τους στη βιομηχανία, με σκοπό την ανάληψη ευθύνης για ανάπτυξη, σχεδιασμό, κατασκευή, εφαρμογή και λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων ή τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το προπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Είναι επίσης πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και οι κάτοχοι του τίτλου σπουδών είναι εγγράψιμοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα διαθέτει εργαστήρια για υποστήριξη των μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνουν εργαστηριακά πειράματα. Τα εργαστήρια είναι άρτια εξοπλισμένα με εκπαιδευτικό και άλλο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για εκπλήρωση των στόχων του Προγράμματος. ΤοΤμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών υποστηρίζει τα παρακάτω εκπαιδευτικά εργαστήρια:

 • Αναλογικών Κυκλωμάτων
 • Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 • Ηλεκτρονικής
 • Αναλογικών και Ψηφιακών Επικοινωνιών
 • Ηλεκτρικών Μηχανών και Συστημάτων Ισχύος.
 • Συστημάτων Ελέγχου
 • Μηχανικής Η/Υ

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησής κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μέσω συμφωνιών του ιδρύματος με τοπικές βιομηχανίες του κλάδου.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

 • Κατανόηση βασικών νόμων και εννοιών της μηχανικής με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ικανοτήτων ερμηνείας και αξιολόγησης προβλημάτων μηχανικής και ιδιαίτερα της Ηλεκτρολογίας.
 • Προσφορά ευρείας εκπαίδευσης στον κλάδο με μαθήματα Ηλεκτρολογίας σε συνδυασμό με σχετικά μαθηματικά και άλλα υποστηρικτικά θέματα.
 • Ενίσχυση της κατανόησης της θεωρίας, μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις εφαρμογής ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και ψηφιακών κυκλωμάτων, γραμμών εκπομπής και ηλεκτρονικών επικοινωνίας, ηλεκτρικών μηχανών και μετατροπέων.
 • Απόκτηση απαραίτητης γνώσης για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο.
 • Απόκτηση γνώσης σε εξειδικευμένα θέματα βασισμένα στον τομέα ενδιαφέροντος του κάθε φοιτητή.
 • Απόκτηση γνώσης σε θέματα σχεδιασμού, εφαρμογής και συντήρησης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Αειφόρων Ενεργειακών Συστημάτων για τους φοιτητές που επιλέγουν την κατεύθυνση ΑΠΕ&ΑΕΣ.
 • Προετοιμασία των φοιτητών για συνέχιση της εκπαίδευσής τους μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορες επιχειρήσεις, οργανισμούς και βιομηχανίες του κλάδου, αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι διάφοροι τομείς του κλάδου σχετίζονται με τις κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρονική, τους αυτοματισμούς και τα συστήματα ελέγχου. Μεγάλος αριθμός αποφοίτων του Τμήματος απασχολούνται στους διάφορους τομείς που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Ορισμένοι απόφοιτοι επιλέγουν τη συνέχιση των σπουδών τους σε διάφορα συναφή μεταπτυχιακά προγράμματα του κλάδου. Οι απόφοιτοι με κατεύθυνση στις ‘Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα’ έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης στο τομέα των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και το σχεδιασμό και εφαρμογή καινοτόμων αειφόρων ενεργειακών συστημάτων σε κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις.

 

Κατεύθυνση:

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Η κατεύθυνση ‘Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα’, ΑΠΕ&ΑΕΣ, λειτουργεί στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ο στόχος της κατεύθυνσης είναι η προετοιμασία των φοιτητών για σταδιοδρομία και άμεση ένταξη και συνεισφορά στη βιομηχανία μέσα από το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την εφαρμογή, τη λειτουργία και τη συντήρηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση πιο αειφόρου τρόπου ζωής μέσα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων αειφόρων ενεργειακών συστημάτων σε κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο