Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*

 * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών


ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) είναι να αναδείξει ολοκληρωμένους επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων. Αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών είναι η εκπαίδευση των φοιτητών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στους τομείς του υλικού και της αρχιτεκτονικής Η/Υ, των επικοινωνιών και δικτύων Η/Υ, καθώς επίσης και στις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Είναι επίσης πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και οι κάτοχοι του τίτλου σπουδών είναι εγγράψιμοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα περισσότερα από τα μαθήματα του Προγράμματος που σχετίζονται με τη μηχανική των Η/Υ περιλαμβάνουν και εργαστηριακές δραστηριότητες. Μέσω των εργαστηρίων του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής Η/Υ, οι φοιτητές εξοικειώνονται και αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες.

Τα εργαστήρια του Τμήματος είναι πλήρως εξοπλισμένα με σύγχρονο εξοπλισμό που σχετίζεται με υπολογιστικά συστήματα υψηλής επίδοσης, δίκτυα υπολογιστών, συστήματα ανάπτυξης ψηφιακών ηλεκτρονικών, μικροεπεξεργαστών και μικροεκλεκτών, ενσωματωμένα συστήματα, καθώς επίσης και συστήματα μετρήσεων, συλλογής δεδομένων και αυτόματου ελέγχου.

Σημαντική επίσης συμβολή είναι και η δημιουργία του νεοσύστατου Εργαστηρίου Κινητών Συσκευών (Mobile Devices Lab) όπου οι φοιτητές εξοικειώνονται σε σύγχρονα συστήματα κινητών συσκευών και του διαδικτύου.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν:

  • Ολοκληρωμένη και σε βάθος γνώση των τομέων της Μηχανικής Η/Υ, καθώς επίσης και γνώση των τομέων της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής και της Πληροφορικής που σχετίζονται με την επιστήμη της Μηχανικής Η/Υ.
  • Τις γνώσεις και δεξιότητες να χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικού σχεδιασμού και αυτοματισμού για την ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων.
  • Την ικανότητα να σχεδιάζουν, προγραμματίζουν, υλοποιούν και ελέγχουν υπολογιστικά συστήματα και συστήματα ελέγχου τα οποία να βασίζονται σε μικροεπεξεργαστές, μικροελεγκτές και ενσωματωμένα συστήματα.
  • Την ικανότητα σχεδιασμού, διαχείρισης και συντήρησης δικτύων Η/Υ, καθώς επίσης και την παροχή της απαιτούμενης ασφάλειας.
  • Τις γνώσεις και δεξιότητες να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εφαρμογές που να αξιοποιούν τις δυνατότητες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία.
  • Τις γνώσεις να αξιολογούν τις δυνατότητες και περιορισμούς των υφιστάμενων και των νέων τεχνολογιών στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
  • Την ικανότητα να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, και να προσαρμόζονται σε νέες επαγγελματικές καταστάσεις.
  • Τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσληψης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως μηχανικοί Η/Υ, ως σύμβουλοι ή στελέχη σε οργανισμούς που ασχολούνται με την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υπεύθυνοι σχεδιασμού, διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων Η/Υ, υπεύθυνοι εργαστηρίων που ασχολούνται με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, μηχανικοί σε βιομηχανικές μονάδες με συστήματα αυτόματου ελέγχου. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσληφθούν ως εκπαιδευτικοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το Πρόγραμμα παρέχει στους αποφοίτους του τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Περίπου το 50% των αποφοίτων του Προγράμματος των τελευταίων τριών χρόνων συνέχισαν τις σπουδές τους για απόκτηση διπλώματος Μάστερ σε κλάδους συναφείς με την επιστήμη του μηχανικού Η/Υ.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ

Στα πλαίσια του μαθήματος “Πρακτική Άσκηση Μηχανικών Η/Υ” οι φοιτητές, στο 6ο εξάμηνο των σπουδών τους, παρακολουθούν εργαστηριακά σεμινάρια που σχετίζονται με την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του υλικού, του λογισμικού και των δικτύων Η/Υ. Οι φοιτητές ακολούθως εργάζονται, συνήθως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, για τέσσερις εβδομάδες (160 ώρες) στη βιομηχανία, σε τομείς σχετικούς με το επάγγελμα του μηχανικού Η/Υ.

 

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο