Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*

 * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών


Το πρόγραμμα σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού έχει δύο κατευθύνσεις. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι δυο κατευθύνσεις είναι:

  • Γενική κατεύθυνση Μηχανολόγου Μηχανικού, και
  • Μηχανικής Υδρογονανθράκων

 

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών έχει ως σκοπό την ανάδειξη υψηλής ποιότητας αποφοίτων με ισχυρά επιστημονικά και τεχνολογικά προσόντα, οι οποίοι θα είναι σε θέση να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών αναγκών στον τομέα της μηχανολογίας.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Είναι επίσης πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και οι κάτοχοι του τίτλου σπουδών είναι εγγράψιμοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου. Επιπλέον, οι κάτοχοι του πτυχίου του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών μπορούν να εγγραφούν στο Σύνδεσμο Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου (Σ.Μ.ΜΗ.Κ.).

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εκτός από τα εισαγωγικά και θεωρητικά μαθήματα, για την ομαλή εισαγωγή του νέου φοιτητή στην επιστήμη της μηχανολογίας, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από μαθήματα βασικής μηχανολογίας και ειδίκευσης. Τα μαθήματα αυτά υποστηρίζονται από εργαστήρια με σύγχρονο εξοπλισμό και εργαστήρια Η/Υ με όλα τα απαραίτητα υπολογιστικά και σχεδιαστικά λογισμικά προγράμματα (CAD/CAM/CAE). Μερικά από τα πιο σύγχρονα μηχανήματα του Τμήματος είναι το κάθετο κέντρο κατεργασίας πέντε αξόνων, μηχανή ταχείας πρωτοτυποποίησης, μεταλλογραφικός εξοπλισμός, μικροσκόπια, μηχανές εφελκυσμού και κόπωσης υλικών, σκληρόμετρα, τραχύμετρα και μηχανές για πειράματα θερμοδυναμικής και μηχανικής ρευστών. Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιείται στη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, στην εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών, όπως επίσης και για σκοπούς έρευνας από το Διδακτικό – Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος. Τα εργαστήρια του τμήματος αναβαθμίζονται, εμπλουτίζονται και εκσυγχρονίζονται συνεχώς με νέες διατάξεις, όργανα και νέα λογισμικά για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

Το Πρόγραμμα Μηχανολόγων Μηχανικών φιλοδοξεί να προετοιμάσει νέους μηχανικούς, που να μπορούν να συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στη συνεχή επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην τοπική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Αυτό είναι εφικτό μέσω των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, αλλά και πρακτικών ικανοτήτων και κριτικού τρόπου σκέψης που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι φοιτητές με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μονάδων και απόκτηση του πτυχίου από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θα είναι σε θέση:

  • Να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και ικανότητές τους στην κατανόηση και επίλυση σύγχρονων προβλημάτων της βιομηχανίας.
  • Να γνωρίζουν τις σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία και εξοπλισμό για την επίλυση τεχνικών και επιστημονικών προβλημάτων.
  • Να χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων σχεδίασης, κατασκευαστικής και υπολογιστικής τεχνολογίας.
  • Να είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν συγκεκριμένο μηχανολογικό έργο, καθώς επίσης και να συνεργαστούν με επαγγελματίες από άλλες ειδικότητες.
  • Να διοικήσουν ένα τμήμα ή μια μονάδα στον ενεργειακό, κατασκευαστικό, βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εξασφαλίσουν εργοδότηση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην τοπική αλλά και διεθνή βιομηχανία, σε εταιρείες παραγωγής, διάθεσης και συντήρησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ως μηχανικοί μελετητές, σε εταιρείες διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, σε εταιρείες εκμετάλλευσης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, σε εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε εταιρείες αεροναυπηγικής, ή ακόμη ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc ή PhD) σε διάφορους τομείς, όπως είναι η κατασκευαστική μηχανολογία, ο μηχανολογικός σχεδιασμός, η επιστήμη νέων υλικών, η μηχατρονική, η διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας, η οργάνωση παραγωγής, η αεροναυπηγική, τα συστήματα υδρογονανθράκων και ενέργειας, η διοίκηση βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων. Μέσω της απόκτησης των επιπλέον απαραίτητων προσόντων μπορούν να εργοδοτηθούν ως ερευνητές ή καθηγητές σε ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια.

 

Κατεύθυνση:

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και δομημένο έτσι ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές να εργαστούν ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων στον τομέα της εξερεύνησης, εξόρυξης και επεξεργασίας υδρογονανθράκων. Οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις στη γεωλογία και ταμιευτήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου, στις τεχνολογίες άντλησης, καθαρισμού, χερσαίας και υποθαλάσσιας μεταφοράς μέσω αγωγών του πετρελαίου και φυσικού αερίου, στο βασικό σχεδιασμό των αγωγών, στις μεθόδους υγροποίησης και αποθήκευσης σε αέρια και υγροποιημένη μορφή των υδρογονανθράκων, στην παραγωγή προϊόντων (υγρών καυσίμων, μεθανόλης, υδρογόνου κλπ) με την εφαρμογή βιομηχανικών φυσικο-χημικών διεργασιών, καθώς και στο βασικό σχεδιασμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση τέτοιων βιομηχανικών διεργασιών, όπως οι χημικοί αντιδραστήρες παραγωγής πετροχημικών και η κλασματική απόσταξη πετρελαίου.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο