Προφίλ Προγράμματος Σπουδών

Τίτλος Σπουδών Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
Επίπεδο Τίτλου Προπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Αγγλική*

 * Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Εγγραφών


Το πρόγραμμα έχει τρεις κατευθύνσεις. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι τρείς κατευθύνσεις είναι:

 • Γενική Κατεύθυνση Πολιτικού Μηχανικού
 • Κατεύθυνση Γεωτεχνική Πετρελαίου
 • Κατεύθυνση Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, η έρευνα για την προώθηση της επιστήμης και η παροχή τεχνογνωσίας σε φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενό του.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Είναι επίσης πλήρως αναγνωρισμένο από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.) και οι κάτοχοι του τίτλου σπουδών είναι εγγράψιμοι στο μητρώο του Επιμελητηρίου.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

 • Ισχυρή Προσωπικότητα και Ηγετικά Προσόντα.
 • Κλίση στις θετικές επιστήμες.
 • Καλή αντίληψη του χώρου.
 • Ευρηματικότητα.
 • Μεθοδικότητα.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το εργαστήριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί και περιλαμβάνει νέο εξοπλισμό για σκοπούς διδασκαλίας και έρευνας. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση ενός μεγάλου φάσματος εργαστηριακών δοκιμών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δοκιμές τριαξονικής θλίψης αργιλωδών εδαφών, εφελκυστικής αντοχής χαλύβδινων ράβδων, η μέτρηση του μέτρου ελαστικότητας υλικών, έλεγχοι θλιπτικής και καμπτικής αντοχής δοκιμίων σκυροδέματος και πολλές άλλες. Το εργαστήριο διαθέτει επίσης σεισμική τράπεζα καθώς και κατάλληλα εξοπλισμένη μονάδα για εκπόνηση ελέγχων περιβαλλοντικής μηχανικής. Όλος ο νέος εξοπλισμός είναι συνδεμένος με σύγχρονα λογισμικά και αυτοματοποιημένα συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και συνάδει με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Προδιαγραφές. Τον Ιούλιο του 2012 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για το νέο κτίριο εργαστηρίων της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών.

Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας ισογείου 800 m² και ορόφου 450 m², στεγάζει εργαστήρια και εξοπλισμό, καθώς επίσης και γραφειακούς χώρους. Το νέο κτίριο διαθέτει γερανό με δυνατότητα μετακίνησης φορτίου 5 τόνων, καθώς και ενσωματωμένα συστήματα και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των εργαστηριακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Σχολής.

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ

 • Υπόβαθρο στις αρχές της Μηχανικής Επιστήμης και στις Μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού των κατασκευών.
 • Γνώσεις για τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των υλικών συμπεριλαμβανομένων των σκύρων και του εδάφους.
 • Τεχνογνωσία των μεθόδων κατασκευής.
 • Ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης έργων συμπεριλαμβανομένων των νομικών και συμβατικών θεμάτων.
 • Εκτίμηση της αξίας του περιβάλλοντος και των μεθόδων προστασίας του.
 • Σχεδιαστικές και πειραματικές δεξιότητες.
 • Εκτίμηση της κοινωνικής συμβολής, καθώς και των ηθικών υποχρεώσεων των επαγγελματιών Πολιτικών Μηχανικών.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο απόφοιτος του προγράμματος:

 • Εξασφαλίζει την ευστάθεια όλων των κατασκευαστικών έργων (κτίρια, στάδια, γέφυρες, φράγματα, οδοστρώματα, κλπ).
 • Ετοιμάζει προδιαγραφές για υλικά που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική βιομηχανία και ταυτόχρονα διεξάγει ελέγχους για την εξασφάλιση της ποιότητας των υλικών αυτών.
 • Διεξάγει εδαφοτεχνικές μελέτες, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί στο σχεδιασμό θεμελιώσεων των κατασκευών, πρανών, χωμάτινων φραγμάτων και γεωτεχνικών έργων.
 • Εκπονεί κυκλοφοριακές μελέτες και μελέτες συγκοινωνιών.
 • Μελετά υδρολογικά και υδραυλικά χαρακτηριστικά και προβαίνει στο σχεδιασμό της διανομής νερού και συστημάτων λυμάτων και αποβλήτων.
 • Μελετά τις επιπτώσεις των έργων στο περιβάλλον και μελετά μεθόδους απάμβλυνσης αυτών των επιπτώσεων.
 • Διεξάγει τεχνοοικονομικές μελέτες και μελέτες βιωσιμότητας των έργων.
 • Έχει την κύρια συμβολή στην επίβλεψη, διεύθυνση, διαχείριση και συντονισμό τεχνικών έργων.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε οργανισμούς και τράπεζες, εργαστήρια και γενικά σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο της Μηχανικής επιστήμης, αλλά και σε θέσεις οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και ως μελετητές κατασκευαστικών έργων.

 

Κατεύθυνση:

ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (SUSTAINABLEBUILTENVIRONMENT)

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού με εξειδίκευση στον τομέα του Αειφόρου Δομημένου Περιβάλλοντος. Ο τομέας αυτός επιβάλλεται, πλέον, όχι μόνο από τη Στρατηγική και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μέσω της Κυπριακής Νομοθεσίας, προσβλέποντας σε μια πιο ορθολογιστική ανάπτυξη του τομέα των έργων υποδομής. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που εφάπτονται νέων τεχνολογιών, υλικών και πρακτικών, ώστε να αυξηθεί η πράσινη δόμηση και να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση στο περιβάλλον μέσα από τις κατασκευές.

 

Κατεύθυνση:

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (PETROLEUMGEOTECHNICS)

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Κατεύθυνσης είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τεχνικούς και επιστημονικούς τομείς του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού με εξειδίκευση στον τομέα της Γεωτεχνικής Πετρελαίου. Ο τομέας αυτός είναι από τους πλέον επίκαιρους για τη χώρα μας και για τη γύρω περιοχή, και προσβλέπει στη σωστή κατάρτιση των αποφοίτων μας για την καλύτερη τεχνική υποστήριξη του τομέα της εξόρυξης και αξιοποίησης Υδρογονανθράκων. Η κατεύθυνση δίνει έμφαση σε θέματα γεωλογίας και γεωμηχανικής που σχετίζονται με κοιτάσματα υδρογονανθράκων, τη σεισμολογία και τη γεωφυσική, αλλά και τεχνολογίες αξιοποίησης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο