Δημόσιο Δίκαιο (LLM)
Σχολη Νομικης και Διοικησης Επιχειρησεων

Δημόσιο Δίκαιο (LLM)

Δημόσιο Δίκαιο (LLM)
Σχολη Νομικης και Διοικησης Επιχειρησεων

Δημόσιο Δίκαιο (LLM)

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια18 μήνες (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€9,000 στο σύνολο της φοίτησης

ΓλώσσαΕλληνική

ΠανεπιστημιούποληΛευκωσία

icon-downloadΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό στο Δημόσιο Δίκαιο (LLM)
Επίπεδο Πιστοποίησης Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται από Τμήμα Νομικής
Φοίτηση Πλήρης ή Μερική

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές, απόφοιτους νομκής με εξειδίκευση στο χώρο του Δημοσίου Δικαίου μέσα από μελέτη συγκριτκού Ελληνικού, Κυπριακού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Σκοπός είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γερή αντίληψη του νόμου και πρακτικών σε έκταση και μέσα από τη σύγκριση των ισχύοντων νόμων στα τρία νομικά συστήματα να εξοπλίσει τη γνώση και εμπειρίες τους στο αντικείμενο και να ενθαρρύνει αναλυτικό τρόπο σκέψης.

Στόχος του Προγράμματος

Να καταστήσει ικανούς τους κατόχους του πτυχίου να συνεισφέρουν στη περαιτέρω έρευνα στο τομέα, να είναι επικοδομητικοί στη βελτίωση των νόμων και να εξάξουν μέσα από τη συγκριτική μεθοδολογία εμπειρίες που θα μεταφέρουν στη πρακτική άσκηση και θεωρεία. Σαν εξειδικευμένοι δικηγόροι στο τομέα του διοικητικού δικαίου στην Κύπρο και Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα καταστούν απόλυτα εξοπλισμένοι για να εμφανίζονται σε όλες τις διακιοδοσίες διοικητικών δικαστηρίων και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όπως και ενώπιον της Διοίκησης και Ανεξάρτητων Γραφείου στο τομέα της Δημόσιας Διοίκησης. Ο στόχος είναι επίσης οι απόφοιτοι να είναι δεόντως εφοδιασμένοι για εργοδότηση στη Δημόσια Διοίκηση ή ακαδημαϊκές θέσεις.

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές αναμένεται να:
- Καλλιεργήσουν συστηματικά τις γνώσεις τους επί των εννοιών, των όρων και των προβληματικών του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους.
- Συνθέτουν κριτικά την εμπειρική – νομολογιακή διάσταση των εξεταζόμενων προβληματικών με τη θεωρητική γνώση προκειμένου να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα συναφή νομικά ζητήματα της πράξης.
- Αποκτήσουν ικανότητα διεπιστημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στο πεδίο του δημοσίου δικαίου.
- Καταστούν ικανοί να εφαρμόσουν τις αποκτώμενες εξειδικευμένες γνώσεις μέσω της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης και να εκπονήσουν υψηλού επιπέδου συναφή μεταπτυχιακή εργασία.
- Αναπτύξουν κριτικές και ερευνητικές ικανότητες και αφαιρετική σκέψη που απαιτούνται για μετέπειτα σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές αναμένεται να:
- Εμβαθύνουν στην λειτουργία των πολιτικών θεσμών της ΕΕ.
- Έχουν κατακτήσει ένα επαρκές σώμα γνώσεων, τις αναγκαίες δεξιότητες και τη νοοτροπία (αξίες και στάσεις) που απαιτούνται.
- Εμβαθύνουν σε ζητήματα προστασία του περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής πληροφόρησης, της προστασίας του πολιστικού περιβάλλοντος και του ενωσιακού θεσμικού πλαισίου, καθώς και την προσέγγιση του δικαίου της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας, της ατμόσφαιρας, της υδάτων, των αποβλήτων και του ενωσιακού δικαίου της βιοτεχνολογίας.
- Αναλύουν τον τρόπο κατοχύρωσης δικαιωμάτων στον ΧΘΔΕΕ και στην ΕΣΔΑ.
- Προσεγγίσουν κριτικά το ζήτημα της διάδρασης μεταξύ εννόμων τάξεων στο πεδίο της προστασίας δικαιωμάτων.
- Εμπεδώσουν τη σημασία των δημόσιων συμβάσεων στην ενιαία εσωτερική αγορά καθώς και την έννοια και τις διακρίσεις των δημοσίων συμβάσεων.
- Συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά του Ενωσιακού Δικαίου, του Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Κυπριακού Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου Δικαίου, του Αγγλικού Δημοσίου Δικαίου, του Γερμανικού Δημοσίου Δικαίου, του Γαλλικού Δημοσίου Δικαίου και του Αμερικανικού Δημοσίου Δικαίου.
- Συνθέτουν τη σημασία των κανόνων του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου στην παροχή έννομης προστασίας στον πολίτη.
- Αναλύουν την άμεση και δραστική επιρροή των κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου στο εσωτερικό φορολογικό δίκαιο, ειδικώς για φορολογικά ζητήματα που ενέχουν στοιχεία αλλοδαπότητας.
- Εντρυφήσουν σε εφαρμογές της διαιτησίας στο δημόσιο δίκαιο.
Στην Κύπρο το ενδιαφέρον για τα μεταπτυχιακά προγράμματα στην εκπαίδευση αυξάνεται σταθερά, αφενός, δεδομένου ότι ανταποκρίνονται στη ζήτηση των εκπαιδευτικών να διατηρούν επαφή με την επιστημονική έρευνα και τις τρέχουσες θεωρητικές συζητήσεις και προσεγγίσεις και με το αίτημά τους για πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα. Ως επαγγελματίες καλούνται να εργαστούν στο πλαίσιο μιας κοινωνίας, στο οποίο η γνώση και η επιστήμη προχωρούν γρήγορα.

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας, της ανάπτυξης και της κατεύθυνσης ενός προγράμματος εξετάζεται στο πλαίσιο του διαδικτυακού στρατηγικού σχεδίου και των διαδικασιών αναθεώρησης όπου εξετάζονται επίσης οι συνέργειες μεταξύ άλλων προγραμμάτων μελέτης και η συνολική αξιολόγηση των στρατηγικών στόχων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται τόσο σε δικηγόρους – νομικούς παραστάτες, όσο και σε στελέχη εταιρειών, φορέων και οργανισμών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των ανεξάρτητων – ρυθμιστικών αρχών, μιας και καλύπτει όλη τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και όλη τη θεσμική, οικονομική, νομική και πολιτική πραγματικότητα της Ε.Ε, δηλαδή αυτής της «κοινότητας δικαίου».
Τα κριτήρια εισδοχής καθορίζονται στους Γενικούς Περί Φοιτητών Κανονισμούς, αλλά και στον Κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick.

- Πτυχίο Νομικής (LLB) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο διεθνές προσόν ή αποδεκτό επαγγελματικό προσόν θεωρείται η κύρια ακαδημαϊκή απαίτηση.
- Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας είναι εξαιρετικά σημαντική. Πλεονέκτημα θεωρείται η απόδειξη ικανοποιητικής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (αποδεκτά πιστοποιητικά μπορεί να είναι το TOEFL, το IELTS, το GCSE, το IGCSE και το Cambridge Certificate of Proficiency in English ή κάποιο ισοδύναμο).

Οι υποψήφιοι φοιτητές αναμένεται να υποβάλουν την αίτησή τους και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αντίγραφα των διπλωμάτων τους, αναλυτική βαθμολογία, δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή επιβλέποντες στο χώρο εργασίας και έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων. Όποτε η Επιτροπή του Προγράμματος το κρίνει αναγκαίο, οι υποψήφιοι μπορούν να κληθούν για συνέντευξη.

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα, η Επιτροπή του Προγράμματος αξιολογεί τους υποψήφιους φοιτητές βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως έγγραφα που τεκμηριώνουν τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, συστατικές επιστολές, ψηφιακό γραμματισμό, ερευνητικά ενδιαφέροντα, συνέντευξη, εργασιακή εμπειρία, γνώση ελληνικών ή/και αγγλικών κλπ. Οι αποφάσεις της επιτροπής ανακοινώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο σε όλους τους υποψηφίους.

Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για αναγνώριση σπουδών που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο Frederick.

Αναγνώριση προηγούμενης εκμάθησης και εισαγωγή εισόδου

Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί και διαδικασίες για την εγγραφή των αποφοίτων σε επαγγελματικές ενώσεις και την αναγνώριση των τίτλων σπουδών και των τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ορίζονται από το ΚΥΣΑΤΣ και το ΔΟΑΤΑΠ (Ελληνικό NARIC).
Οι επιδόσεις των μαθητών αξιολογούνται για κάθε μάθημα ξεχωριστά. Για κάθε μάθημα, η στάθμιση μεταξύ συνεχούς και τελικής εξέτασης ορίζεται στο το περίγραμμα του μαθήματος το οποίο διανέμεται από τον διδάσκοντα κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθήματα. Τα περιγράμματα των μαθημάτων αναρτώνται επίσης στην ηλεκτρονική σελίδα του Πανεπιστημίου Learning Platform (ηλεκτρονική μάθηση). Η επίδοση των φοιτητών περιλαμβάνει τόσο μια τελική εξετάσεις όσο και τη συνεχή αξιολόγηση (εργασίες μαθημάτων). Οι εργασίες μαθημάτων μπορεί να περιλαμβάνουν εργασίες για το σπίτι, εργαστηριακές ασκήσεις, ατομικές ή ομαδικές εργασίες, κ.λπ. Επιπλέον, άλλες μορφές αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνουν τελική διπλωματική εργασία, πεδίο εργασία ή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Οι φοιτητές πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 50% για να περάσουν ένα μάθημα.
Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 50 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1LLM501Οι Πολιτικοί Θεσμοί της ΕΕ103
2LLM502Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος103
3LLM503Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων103
4LLM504Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων103
5LLM505Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο 103

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1LLM506Το Δικαίωμα της Αναφοράς στις Αρχές103
2LLM507Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο στη Κύπρο103
3LLM508Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Κυπριακός Νόμος103
4LLM509Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο103
5LLM510Ανεξάρτητες Αρχές. Διαμεσολάβηση & Διαιτησία στο Δημόσιο Δίκαιο103
6LLM511Οργανωτικό Διοικητικό Δίκαιο103
7LLM512Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας103
8LLM513Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση103

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1LLM514Μεταπτυχιακή Εργασία Ι: Μεθοδολογία της Έρευνας και Προετοιμασία Ερευνητικής Πρότασης103
2LLM515Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ: Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης203
Total
90
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1LLM501Οι Πολιτικοί Θεσμοί της ΕΕ10
2LLM502Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος10
3LLM503Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1LLM504Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων10
2LLM505Συγκριτικό Δημόσιο Δίκαιο 10
3LLM514Μεταπτυχιακή Εργασία Ι: Μεθοδολογία της Έρευνας και Προετοιμασία Ερευνητικής Πρότασης10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1LLM515Μεταπτυχιακή Εργασία ΙΙ: Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης20
2ΜάΘημα Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Το πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζεται από τα ακόλουθα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού:

RankName
Professor - Programme Coordinator Prof. Christos Clerides
Associate ProfessorDr. Panagiotis Degleris
Associate ProfessorDr. Eliana Nicolaou
Assistant ProfessorDr. Dimitrios Devetzis
Assistant ProfessorDr. Vasiliki Karagkouni
Assistant ProfessorDr. Konstantinos Kouroupis
Assistant ProfessorDr. Maria Stylianidi
contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975