PhD στις Επιστήμες Υγείας
Σχολη Επιστημων Υγειας

PhD στις Επιστήμες Υγείας

PhD στις Επιστήμες Υγείας
Σχολη Επιστημων Υγειας

PhD στις Επιστήμες Υγείας

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διάρκεια3 ακαδημαϊκά έτη (Πλήρης Φοίτηση)

Δίδακτρα
€13,500 στο σύνολο της φοίτησης

ΓλώσσαΕλληνική

ΠανεπιστημιούποληΛευκωσία, Λεμεσός

icon-downloadCALLS

Μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα

required field
required field
Invalid Input
required field
Τίτλος Σπουδών Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Υγείας (PhD)
Επίπεδο Πιστοποίησης PhD (3ος Κύκλος Σπουδών)
Προσφέρεται από Τμήμα Νοσηλευτικής
Φοίτηση Πλήρης ή Μερική

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα «Διοίκησης Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας», αποσκοπεί στην ανάπτυξη και διάδοση νέας γνώσης στα ερευνητικά πεδία των τομέων: Πολιτικής Υγείας, Οργάνωσης, Διοίκησης, Οικονομικών της Υγείας, Δημόσιας Υγείας, Κοινωνιολογίας και λοιπών συναφών επιστημών και τομέων της Υγείας.

Στόχος είναι η παροχή της δυνατότητας στους υποψηφίους για την εκπόνηση υψηλής ποιότητας έρευνας ώστε μέσω της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας να προάγεται η επιστημονική γνώση και να προωθούνται τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά πρότυπα, στο πλαίσιο της διάκρισης του ακαδημαϊκού κύρους του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών στο πεδίο της εκπαίδευσης. Επιπλέον, συμβάλλουν στην προαγωγή της ερευνητικής παραγωγής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και αποτελούν για το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης. Η επιτυχής ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών προϋποθέτει την ικανότητα αυτόνομης επιστημονικής εργασίας στην έρευνα του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και πιστοποιεί την επιστημονική εξειδίκευση του συγγραφέα στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών ο/η φοιτητής/ρια:
1. Θα είναι σε θέση να αναλύει προβλήματα που σχετίζονται με την υγεία χρησιμοποιώντας θεωρίες, μοντέλα ή / και ιδέες από τις κοινωνικές και συμπεριφορικές επιστήμες για να κατανοεί καλύτερα τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, διαπροσωπικούς και ενδοπροσωπικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας
2. Να προσδιορίζει την εξέλιξη της συμπεριφοράς της υγείας και των θεωριών, των μοντέλων και των εννοιών της αγωγής υγείας
3. Να διαρθρώνει τις υποθέσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, που βασίζονται σε επιλεγμένες θεωρίες, μοντέλα ή / και έννοιες
4. Να αξιολογεί τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των στρατηγικών για την εκπαίδευση στον τομέα της υγείας, όπως η χάραξη πολιτικής, η οργάνωση, η οργάνωση της κοινότητας, οι ομάδες υποστήριξης αυτοβοήθειας, οι διαπροσωπικές συμβουλές, οι εκστρατείες εκπαίδευσης για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινωνικό μάρκετινγκ
5. Να αναλύει ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την υγεία για τους παράγοντες που μπορούν να προγραμματιστούν
6. Θα διαθέτει συστηματική κατανόηση του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου
7. Θα έχει γνώση των μεθόδων έρευνας που συνδέονται με το σχετικό επιστημονικό πεδίο
8. Θα είναι σε θέση να σχεδιάζει και να εφαρμόζει μια ερευνητική διαδικασία
9. Θα είναι σε θέση να ελέγχει και να αξιολογεί μια ερευνητική διαδικασία
10. Θα μπορεί να αναλύει κριτικά και να αξιολογεί σε θέματα του πεδίου της έρευνάς του
11. Θα μπορεί να συνθέτει νέες ιδέες σε θέματα του πεδίου της έρευνάς του
12. Θα είναι σε θέση να υπoστηρίζει με αποτελεσματικό τρόπο στην εκπαιδευτική επιστημονική και ευρύτερη κοινότητα γνώσεις, συμπεράσματα και εφαρμογές που προκύπτουν από τη σύγχρονη έρευνα στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο
13. Θα είναι ικανός/ή να συμβάλλει, εντός ακαδημαϊκών και επαγγελματικών πλαισίων, στην εξέλιξη της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο της δραστηριοποίησής του
 
H Εισαγωγή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών γίνεται:
α. Με προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων, και
β. με αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες θέσεις.
Ο αριθµός διδακτορικών φοιτητών δε µπορεί να είναι μεγαλύτερος από το διπλάσιο του αριθµού µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος/Σχολής.

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν:
α. άτοµα που κατέχουν αναγνωρισµένο πανεπιστηµιακό τίτλο σπουδών ή άλλο αναγνωρισµένο ισοδύναµο προσόν, συναφές µε το γνωστικό αντικείµενο της προκηρυχθείσας θέσης.
β. άτοµα τα οποία µέχρι την έναρξη των εγγραφών θα κατέχουν όλα όσα αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο ή Βεβαίωση Αποφοίτησης.

Η διαδικασία εισαγωγής είναι η ακόλουθη:
α. Η αίτηση υποβάλλεται στο αντίστοιχο Τµήµα/Σχολή, µέσω του Γραφείου Εγγραφών και αξιολογείται από την Επιτροπή ∆ιδακτορικού Προγράµµατος, η οποία υποβάλλει εισήγηση προς το Συµβούλιο του Τµήµατος/Σχολής. Η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα µε τα ακόλουθα στοιχεία:
i. επικυρωµένα αντίγραφα των σχετικών πτυχίων,
ii. επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας των σχετικών πτυχίων,
iii. δύο συστατικές επιστολές από ακαδηµαϊκούς που γνωρίζουν τον υποψήφιο,
iv. άλλα αποδεικτικά στοιχεία, όπως δηµοσιεύσεις, πιστοποιητικά γνώσης γλώσσας, κ.ά.

β. Τα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων είναι:
i. ο βαθµός συνάφειας του τίτλου σπουδών µε την προκηρυχθείσα θέση,
ii. η βαθµολογία των σχετικών πτυχίων,
iii. το περιεχόµενο των δύο συστατικών επιστολών,
iv. άλλα κριτήρια όπως συνέντευξη, κατώτατη βαθµολογία πτυχίου, πιστοποιητικά γνώσης γλώσσας, και άλλα, όπως αυτά προβλέπονται στον «Κανόνα Λειτουργίας του ∆ιδακτορικού Προγράµµατος».

γ. Οι διδακτορικοί φοιτητές που έγιναν δεκτοί εγγράφονται στο Αρχείο Φοιτητών του Πανεπιστηµίου.

Μπορούν επίσης να γίνουν δεχτεί διδακτορικοί φοιτητές, κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου που δεν είναι συναφής µε το γνωστικό αντικείµενο της προκηρυχθείσας θέσης, νοουμένου ότι στις περιπτώσεις αυτές ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε αριθµό προπτυχιακών ή και µεταπτυχιακών µαθηµάτων που θα ορίσει η Επιτροπή ∆ιδακτορικού Προγράµµατος.

Υποβολή Αιτήσεων/Δικαιολογητικών:

α. Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
Υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το Γραφείο Εγγραφών. Η αίτηση συνοδεύεται από τους τίτλους και την αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου και από όποια άλλα στοιχεία που κατά την κρίση του δείχνουν τις σπουδές, τις γενικότερες γνώσεις του, τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα, τις τυχόν επιστημονικές του εργασίες κλπ. Τίτλοι αλλοδαπών Πανεπιστημίων πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. 

Με την αίτηση κατατίθεται η αρχική πρόταση έρευνητικού ενδιαφέροντος η οποία περιλαμβάνει το προσωρινό θέμα της διατριβής και έχει έκταση 1500-2000 λέξεων. Σε περίπτωση που είναι δυνατόν προτείνεται, επίσης, ο επιβλέπων καθηγητής. Η πρόταση αυτή δεν είναι δεσμευτική για τον προτεινόμενο καθηγητή.

β. Δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία από καθηγητή του υποψηφίου, που να αναφέρεται στις σπουδές του και στην ικανότητά του να εκπονήσει διδακτορική διατριβή.

γ. Αντίτυπα τυχόν πτυχιακής, μεταπτυχιακής ή άλλων επιστημονικών εργασιών, δημοσιευμάτων κλπ.

Αναγνώριση προηγούμενης εκμάθησης και εισαγωγή εισόδου

Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

Προκειμένου να γίνει δεκτή αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Οι υποψήφιοι για Διδακτορικό πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ, που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή συναφούς με τα ανωτέρω γνωστικά πεδία και να έχουν διετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον ευρύτερο τομέα της υγείας.
2. Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) πρέπει να πληροί προϋποθέσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου και να ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης Επιστήμης της Διοίκησης Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας, καθώς και το προτεινόμενο θέμα της διατριβής να εντάσσεται στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο που καλύπτει το Τμήμα και να ανταποκρίνεται στους γενικότερους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς του στόχους.
3. Ο υποψήφιος να γνωρίζει αποδεδειγμένα επαρκώς την Αγγλική γλώσσα, ώστε να μπορεί άνετα να συμβουλεύεται την ξένη βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της έρευνάς του.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των διδακτορικών σπουδών και εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι 4 έτη πλήρους φοίτησης. Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της Διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) ημερολογιακά έτη.

Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφές πρόγραμμα μπορούν να απαλλαγούν κατά ένα έτος από το πρόγραμμα φοίτησης.

Για τους υποψηφίους που γίνονται δεκτοί, απαιτείται και η παρακολούθηση εξαμηνιαίου κύκλου μαθημάτων ειδικά για υποψήφιους διδάκτορες με θεματολογία σχετική με τη μεθοδολογία της έρευνας και παρακολούθηση συναφών μαθημάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο της εκπονούμενης διδακτορικής διατριβής.

Κατηγορία Μαθημάτων
ECTS

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 180 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
1PHDHS111Μεθοδολογία της Έρευνας- Επιδημιολογία103
2PHDHS112Μεθοδολογία της Έρευνας - Βιοστατιστική103
3PHDHS113Μεθοδολογία της έρευνας: Σχεδιασμός Διδακτορικής Έρευνας I103
4PHDHS114Σχεδιασμός Διδακτορικής Έρευνας IΙ – Βιβλιογραφική Ανασκόποηση103
5PHDHS115Σχεδιασμός Διδακτορικής Έρευνας IΙI - Πρόταση Ερευνητικού Έργου103
6PHDHS116Σεμινάρια Ι,II,III,IV103
7PHDHS117Συγγραφικό Στάδιο I - Δημοσιεύσεις103
8PHDHS118Περιεκτική εξέταση103
9PHDHS119Σεμινάρια Ι,II,III,IV103
10PHDHS120Ερευνητικό έργο103
11PHDHS121Συγγραφικό Στάδιο IΙ - Δημοσιεύσεις103
12PHDHS122Σεμινάρια Ι,II,III,IV103
13PHDHS123Συγγραφή διδακτορικής διατριβής Ι103
14PHDHS124Συγγραφικό Στάδιο IΙ - Δημοσιεύσεις103
15PHDHS125Σεμινάρια Ι,II,III,IV103
16PHDHS126Συγγραφή διδακτορικής διατριβής Ι103
17PHDHS127Υποβολή και Υποστήριξη διδακτορικής Διατριβής103
18PHDHS128Υποβολή και Υποστήριξη διδακτορικής Διατριβής103

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / Εβδ.
Total
180
Εξάμηνα
ECTS
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDHS111Μεθοδολογία της Έρευνας- Επιδημιολογία10
2PHDHS112Μεθοδολογία της Έρευνας - Βιοστατιστική10
3PHDHS113Μεθοδολογία της έρευνας: Σχεδιασμός Διδακτορικής Έρευνας I10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDHS114Σχεδιασμός Διδακτορικής Έρευνας IΙ – Βιβλιογραφική Ανασκόποηση10
2PHDHS115Σχεδιασμός Διδακτορικής Έρευνας IΙI - Πρόταση Ερευνητικού Έργου10
3PHDHS116Σεμινάρια Ι,II,III,IV10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDHS117Συγγραφικό Στάδιο I - Δημοσιεύσεις10
2PHDHS118Περιεκτική εξέταση10
3PHDHS119Σεμινάρια Ι,II,III,IV10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDHS120Ερευνητικό έργο10
2PHDHS121Συγγραφικό Στάδιο IΙ - Δημοσιεύσεις10
3PHDHS122Σεμινάρια Ι,II,III,IV10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDHS123Συγγραφή διδακτορικής διατριβής Ι10
2PHDHS124Συγγραφικό Στάδιο IΙ - Δημοσιεύσεις10
3PHDHS125Σεμινάρια Ι,II,III,IV10
ΣΥΝΟΛΟ30
No.ΚωδικόςΌνομαECTS
1PHDHS126Συγγραφή διδακτορικής διατριβής Ι10
2PHDHS127Υποβολή και Υποστήριξη διδακτορικής Διατριβής10
3PHDHS128Υποβολή και Υποστήριξη διδακτορικής Διατριβής10
ΣΥΝΟΛΟ30
 
 
 
 

Η επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής ανατίθεται σε μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Νοσηλευτικής με βάση το πεδίο επικέντρωσής της.:

RankName
contact-us-img

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λευκωσία +357 22 394394 Λεμεσός +357 25 730975