Δομή Προγράμματος

Απαιτήσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στο σύστημα συσσώρευσης ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECTS. Στους φοιτητές απονέμεται το Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης με τη συμπλήρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Οι μονάδες αυτές κατανείμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα. Στους πιο κάτω πίνακες φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες μαθημάτων και οι λίστες με τα μαθήματα της κάθε κατηγορίας.

Κατηγορία ΜαθημάτωνECTS
Υποχρεωτικά Μαθήµατα 208
Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης12
Eπιλεγόµενα Γενικού Περιεχοµένου10
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής10
ΣΥΝΟΛΟ240

Υποχρεωτικά Μαθήµατα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 208 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 PEART101Τέχνη Ι στο ∆ηµοτικό Σχολείο52
2 PEART301Τέχνη ΙΙ - Η Τέχνη και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό Σχολείο63
3 PEEDE400Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στο ∆ηµοτικό Σχολείο63
4 PEEDL400Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση και Ηγεσία στο ∆ηµοτικό Σχολείο63
5 PEENG101Aγγλικά Ι52
6 PEENG102Αγγλικά ΙΙ52
7 PEENV100Ζητήµατα Αειφόρου Ανάπτυξης52
8 PEENV202Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο ∆ηµοτικό Σχολείο53
9 PEGRK101Νεοελληνική Γλώσσα Ι53
10 PEGRK102Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ53
11 PEGRK200Η ∆ιδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως ∆εύτερης / Ξένης Γλώσσας στο ∆ηµοτικό Σχολείο52
12 PEGRK300∆ιδακτική του γλωσσικού µαθήµατος στο ∆ηµοτικό Σχολείο63
13 PEHED200Το ∆ηµοτικό Σχολείο ως Συντελεστής Προαγωγής Υγείας53
14 PEICE400∆ιαπολιτισµική Αγωγή63
15 PEISP100Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη53
16 PELIT200Λογοτεχνική Ανάλυση53
17 PEMAT100Βασικές Μαθηµατικές Έννοιες στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ι53
18 PEMAT200Βασικές Μαθηµατικές Έννοιες στο ∆ηµοτικό Σχολείο ΙΙ52
19 PEMAT300Η ∆ιδακτική των Μαθηµατικών στο ∆ηµοτικό Σχολείο63
20 PEMED400Μουσειακή Αγωγή και Εκπαίδευση στο ∆ηµοτικό σχολείο63
21 PEMUS300Η Μουσική και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό σχολείο63
22 PEPED101Φυσική Αγωγή Ι στο ∆ηµοτικό Σχολείο52
23 PEPED301Φυσική Αγωγή ΙΙ - Φυσική Αγωγή και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό Σχολείο63
24 PEPSY200Εξελικτική Ψυχολογία53
25 PEPSY400Παιδαγωγική Ψυχολογία63
26 PERPE300Ροµποτική και Προγραµµατισµός στην Εκπαίδευση63
27 PERSE300Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση63
28 PESCI100Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστηµών53
29 PESCI300Φυσικές Επιστήµες και η διδακτική τους στο ∆ηµοτικό Σχολείο63
30 PESED400Μαθησιακές ∆υσκολίες στο Παιδιά του ∆ηµοτικού Σχολείου63
31 PESEP100Σχολική Εµπειρία Ι53
32 PESEP200Σχολική Εµπειρία ΙΙ53
33 PESEP300Σχολική Εµπειρία ΙΙΙ63
34 PESEP400Σχολική Εµπειρία ΙV126
35 PESTE200Σχολική Αποτελεσµατικότητα και Αποτελεσµατική ∆ιδασκαλία53
36 PETEC200Εκπαιδευτική Τεχνολογία52
37 PETLC300Η Παιδική Λογοτεχνία και η ∆ιδακτική της στο ∆ηµοτικό Σχολείο63

Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 PEELE120Προσαρµοσµένη Κινητική Αγωγή63
2 PEELE121Υπαίθρια Μελέτη και Εκπαίδευση63
3 PEELE122∆ιαδικτυακά Εκπαιδευτικά Λογισµικά63
4 PEELE123Εικαστική Έκφραση και Νέες Τεχνολογίες: Θεωρίες και Πρακτικές Εφαρµογής στην Εκπαίδευση63
5 PEELE124Επαγγελµατική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών/ Επαγγελµατικές Κοινότητες Μάθησης63
6 PEELE125∆ιδακτική της Ιστορίας63
7 PEELE126Πτυχιακή Εργασία Ι63
8 PEELE127Πτυχιακή Εργασία ΙΙ63
9 PEELE128Ζητήµατα Ειδικής Εκπαίδευσης63
10 PEELE129Θέατρο στην Εκπαίδευση63
11 PEELE130∆ιδακτική των Αγγλικών στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση63
12 PEELE131Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης63
13 PEELE132Μελέτη και Ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας63
14 PEELE133Ανάλυση συνομιλιακής διεπίδρασης στη τάξη63

Eπιλεγόµενα Γενικού Περιεχοµένου

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.
1 PEGED120Στρατηγικές Μάθησης και Μεταγνώσης52
2 PEGED121Ελληνοκυπριακή ∆ιασπορά: Ταυτότητες και ∆εδοµένα52
3 PEGED122Μελέτη και Ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας52
4 PEGED123Θέµατα Υγείας52
5 PEGED124Φυσική δραστηριότητα και εναλλακτικοί τρόποι άσκησης52
6 PEGED125Εργαλεία ∆ιαδικτύου52
7 PEGED126Οπτική Επικοινωνία στη Σύγχρονη Εποχή52
8 PEGED127Ισότητα και Φύλο52
9 PEGED128Λογοτεχνία και Κινηµατογράφος52
10 PEGED129Πρώτες Βοήθειες στη Δημοτική Εκπαίδευση53
11 PEGED13053

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:
No.ΚωδικόςΌνομαECTSΏρες / εβδ.

 Εκτύπωση  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο