STAFF
PROFILE

Dr. Marios Andreou
Visiting Lecturer

Dr. Marios Andreou

Department
Pharmacy
Post
Email
res.am at frederick.ac.cy
Short CV

Ο Δρ. Μάριος Ανδρέου είναι μετα-διδακτορικός συνεργάτης της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick από το 2007 και Επισκέπτης Λέκτορας στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Frederick University, όπου διδάσκει το μάθημα «Στοιχεία Βοτανικής». Διετέλεσε επίσης καθήκοντα Επισκέπτη Λέκτορα για το μάθημα «Βιοποικιλότητα και Εκπαίδευση» στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη» και του του Εξάμηνου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη της Σχολής Επιστημών Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών του Frederick University. Παράλληλα εργάστηκε ως Λειτουργός Έρευνας στην Υπηρεσία Έρευνας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick από το 2011 μέχρι το 2020. Φοίτησε στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο πήρε το πτυχίο του το 2004. Στη Διπλωματική του εργασία ασχολήθηκε με την οικοφυσιολογική μελέτη της φύτρωσης σπάνιων και ενδημικών φυτών της Κυπριακής χλωρίδας. Στη συνέχεια εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών που επικεντρώθηκε στη Βιολογία Διατήρησης σπάνιων φυτών της Κύπρου.  Στο πλαίσιο της Διδακτορικής του Διατριβής εστιάστηκε στον εντοπισμό, χαρτογράφηση και καταγραφή ειδών προτεραιότητας (Arabis kennedyae, Chionodoxa lochiae, Pinguicula crystallina subsp. crystallina και Scilla morrisii) του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο, στην ετοιμασία σχεδίων παρακολούθησης και στην εφαρμογή (για πρώτη φορά σε Κυπριακά φυτικά είδη) συστηματικής παρακολούθησης του πληθυσμού τους, της Σχετικής Αναπαραγωγικής τους Επιτυχίας, των απειλών και πιέσεων που αντιμετωπίζουν και του ενδιαιτήματός τους. Η καταγραφή όλων των προαναφερθέντων οδήγησε στην εκτίμηση της ανάλυσης βιωσιμότητας των πληθυσμών τους και της κατάστασης διατήρησής τους. Ειδικότερα, για το είδος A. kennedyae, ασχολήθηκε με τον προσδιορισμό της γενετικής του ποικιλότητας που εμφανίζεται ανάμεσα στους τρεις μικρούς και απομονωμένους υποπληθυσμούς του. Επιπρόσθετα, περιγράφηκε η δομή των πεπτικών και συλληπτήριων αδένων στα φύλλα της P. crystallina με τη χρήση Οπτικού Μικροσκοπίου και Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης. Η Διατριβή καταλήγει με τη διατύπωση ορθών μέτρων διατήρησης και διαχείρισης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις περιπτώσεις που απαιτείται άμεση λήψη μέτρων. Το 2010 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη βιολογία διατήρησης και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στη βιολογία και φυσιολογία των φυτών και στην οικοφυσιολογία των σπερμάτων. Στην επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει συμμετάσχει σε εννέα έργα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα έργο Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), σε ένα του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος», σε πέντε έργα χρηματοδοτούμενα από το ΙδΕΚ, στην εκπόνηση σημαντικού αριθμού περιβαλλοντικών μελετών, μελετών Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σχεδίων παρακολούθησης και διαχειριστικών σχεδίων, στην παρακολούθηση ειδών και τύπων οικοτόπου του Παραρτήματος Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στη χαρτογράφηση ειδών και τύπων οικοτόπου και ενσωμάτωσή τους σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα λειτουργίας του Δικτύου «Natura 2000» και διατήρησης και διαχείρισης απειλουμένων ειδών και τύπων οικοτόπου. Έχει έξι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετείχε στη συγγραφή κεφαλαίων σε πέντε βιβλία. Έχει συμμετάσχει σε 28 επιστημονικά συνέδρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει 42 ανακοινώσεις σε πρακτικά εθνικών, πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων μετά από κρίση.

Dr Marios Andreou is a Postdoctoral Research Associate of the Nature Conservation Unit of Frederick University since 2007 and a Visitor Lecturer of the School of Health Sciences of Frederick University, teaching the course ‘Elements of Botany’. He also served as a Visiting Lecturer for the course ‘Biodiversity and Education’ within the framework of the Postgraduate Program ‘Education for the Environment and Sustainable Development’ and the ‘Six-month Education and Training Program for the Environment and Sustainable Development’ of the School of Education and Social Sciences of Frederick University. He also worked as a Research Officer at Research & Interconnection Service of Frederick University from 2011 to 2020. He graduated from the Faculty of Biology, of the University of Athens, in 2004. During the period of his Diploma thesis, he had been involved with the ecophysiological study of seed germination in rare and endemic plants of the Cyprus flora. He received a PhD in Biology from the same Department in 2010. His PhD thesis focused on the Conservation Biology of rare plants of Cyprus. Within the framework of his Thesis, Dr. Andreou had focused on identifying, mapping and recording of priority species (Arabis kennedyae, Chionodoxa lochiae, Pinguicula crystallina subsp. crystallina and Scilla morrisii) of the Annex II of the Directive 92/43/EEC in Cyprus. He had also focused on the elaboration of monitoring plans and the systematic monitoring (applied in Cyprus flora for the first time) of population size, Relative Reproductive Success, pressures and threats and habitat of the four targeted species. The recording of the above issues contributed to the population viability analysis and the estimation of their conservation status. Specifically, regarding the species A. kennedyae and P. crystallina, he studied the genetic diversity that occurs among the three small and isolated subpopulations of A. kennedyae and described the capture and digestive glands in the leaves of P. crystallina using Optical Microscope and Scanning Electron Microscope, respectively. Specific and species-targeted sound conservation and management measures, with emphasis on cases requiring immediate action, were the final proposals of his Thesis. His research interests focus on conservation biology and biodiversity conservation, plant biology and physiology and seed ecophysiology. In his professional career, he had participated in nine LIFE projects of the European Union, in one project of Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), in one Interreg V-A ‘Greece – Cyprus’ project, in five projects funded by RIF, to the elaboration of a significant number of environmental studies; appropriate impact assessments; monitoring and management plans, in monitoring of plant species and habitat types of Annex I and II of the Directive 92/43/EEC and in mapping of plant species and habitat types. He has also gained considerable experience in operation of the Natura 2000 Network and in conservation and management of endangered plant species and habitat types. He had published six articles in international scientific journals and has been involved in writing chapters in five books. He had participated in 28 scientific conferences in Cyprus and abroad and published 42 peer-reviewed papers in minutes of national and international conferences.

Go back